A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Поступ команди МОН на зміцнення системи освіти і науки України: вища освіта

Опубліковано 07 жовтня 2020 року о 18:20


Міністерство освіти і науки України продовжує серію бліц-публікацій про роботу нової команди МОН на зміцнення системи освіти і науки України. У четвертому блоці – питання вищої освіти.


ДУАЛЬНА ФОРМА ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ – ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Підписано меморандум про співпрацю між Міністерством освіти і науки України, Фондом ім. Фрідріха Еберта та Науково-методичним центром вищої та фахової передвищої освіти.

Основна мета заходів – забезпечити максимальну ефективність підготовки фахівців освітньої галузі відповідно до реальних вимог ринку праці та потреб національної економіки.

Дуальна форма передбачає здобуття освіти шляхом поєднання навчання осіб у закладах освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях (далі – суб’єкти господарювання) для набуття певної кваліфікації на основі договору. 


УСПІШНЕ ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ 2020 РОКУ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ОБСЯГІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПЗСО

Вступна кампанія 2020 року проходила в умовах карантинних обмежень, спричинених пандемією COVID-19. Першочерговим завданням було перенесення строків вступної кампанії на місяць. Вступникам надано можливість подавати оригінали документів до ЗВО через електронну пошту, підписавши відповідні сканкопії кваліфікованим електронним підписом (КЕП/ЕЦП), або надсилати звичайною поштою (з обов’язковим описом вкладень).

Можливість подання електронних заяв отримали також пільгові категорії вступників (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) та вступники до магістратури за результатами ЄВІ/ЄФВВ.

Серед новацій щодо вступу до вищих навчальних закладів:

 • вилучено обов’язковість складання додаткових фахових вступних випробувань (за рішенням закладу) під час вступу до магістратури;
 • прийом сертифікатів ЗНО зі всіх предметів за 4 роки (2017-2020 рр.), ЄВІ та ЄФВВ тільки 2020 року;
 • зміни в конкурсному відборі, зокрема спільний широкий конкурс для ЗВО МОН, МОЗ, МКІП та Мінфіну та надання іноземцям прав на рівні з громадянами України вступати на місця державного замовлення (без окремих квот);
 • встановлено мінімальний конкурсний бал на бюджет на основі повної загальної середньої освіти – 125 балів;
 • скасовано нарахування додаткових балів переможцям МАН. 

За результатами вступної кампанії до закладів вищої освіти для здобуття освітнього ступеня бакалавра та магістра на основі повної загальної середньої освіти усіх форм здобуття освіти було зараховано 156 524 студентів, 61 051 – на бюджет та 95 473 – на контракт. 

Також цього року обсяги державного замовлення для вступників на основі повної загальної середньої освіти збільшилися 11% порівняно з 2019 роком.

У 2020 році після внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» в частині особливостей вступу до закладів вищої освіти осіб з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Донецької та Луганської областей, ініційованих Президентом України Володимиром Зеленським, було організовано роботу 195 освітніх центрів «Крим-Україна» та «Донбас-Україна» на базі закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Слід зазначити, що вступна кампанія триває і заклади вищої освіти можуть оголошувати додатковий набір та проводити зарахування на контракт до 30 листопада 2020 року.


КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРОГРАМИ ВІДНОВЛЕННЯ ТА РОЗБУДОВИ МЕРЕЖІ ГУРТОЖИТКІВ ДЛЯ ПРОЖИВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 2021-2025 РР.

На виконання Указу Президента України №210/2020 «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» Міністерством освіти і науки України розроблено проєкт Концепції державної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання студентів закладів вищої освіти на 2021-2025 роки.

Мета документа – визначення передумови, причини та концептуальних підходів до вирішення проблеми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для студентів вищих навчальних закладів.

Проєкт Концепції пройшов громадське обговорення та з урахуванням наданих зауважень та пропозицій готується до направлення на погодження заінтересованих центральних органів виконавчої влади.


СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА 2021-2031 РР.

Триває громадське обговорення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки, який розміщений на сайті МОН. Документ був підготовлений на виконання Указу Президента України Володимира Зеленського «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» №210/2020 від 3 червня 2020 року.

Стратегія розвитку вищої освіти визначатиме місце вищої освіти в суспільстві й економіці країни через формулювання місії та візії, основні стратегічні й операційні цілі та завдання щодо їх досягнення, механізми реалізації та моніторингу, визначення очікуваних результатів та способів їх вимірювання.

Проєкт документа розроблено Робочою групою, до складу якої увійшли керівники провідних вищих навчальних закладів України, представники центральних органів виконавчої влади, широке коло науковців і представників громадськості.


ОБОВ’ЯЗКОВА ІНФОРМАЦІЯ В ДОКУМЕНТАХ ПРО ВИЩУ ОСВІТУ

Схвалено постанову КМУ «Про документи про вищу освіту (наукові ступені)». Документ запроваджує зміни в системі вищої освіти України як частини Європейського простору вищої освіти, що запроваджені Законом України від 18 грудня 2019 року № 392-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти». 

Насамперед зміни стосуються процедури визнання кваліфікацій здобувачів вищої освіти. Зокрема, передбачається наступне:

 • вперше унормовується питання видачі дублікатів документів про вищу освіту, виданих до запровадження ступеневої вищої освіти;
 • затверджується Перелік обов’язкової інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені).

Впровадження постанови сприятиме працевлаштуванню випускників закладів вищої освіти, реалізації права на індивідуальну освітню траєкторію, академічній мобільності учасників освітнього процесу та подальшій інтеграції системи вищої освіти України до Європейського простору вищої освіти. Нова постанова набуває чинності з 1 січня 2021 року. 


50 НОВИХ КОМПЕТЕНТНІСНИХ СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

На початок нового навчального року затверджено ще 50 нових компетентнісних стандартів вищої освіти: 27 – для освітнього ступеня «Бакалавр» та 23 – для освітнього ступеня «Магістр».

Нові стандарти прийшли на заміну застарілих галузевих, вони відповідають вимогам Болонського процесу і базуються на компетентнісному підході. У стандартах не встановлено переліку нормативних дисциплін (як це було раніше), це дає більше можливостей вишам у створенні різноманітних освітніх програм.


ПЛАН ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА МАТЕМАТИКИ

На виконання Указу Президента України від 3 червня 2020 року № 210 «Про вдосконалення вищої освіти в Україні» розроблено проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо популяризації природничих наук та математики».

Згідно з проєктом документа заходи передбачають покращення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої та вищої освіти, надання одноразової адресної грошової допомоги особам, які навчались за державним замовленням у закладах вищої освіти за природничо-математичними спеціальностями та уклали щонайменше на три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

У 2021 році планується проведення Всеукраїнського форуму вчителів та викладачів природничих наук та математики.


ЗАКОНОПРОЄКТ «ПРО ОСВІТУ ДОРОСЛИХ»

Міністерством освіти і науки України спільно з Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України та Українською асоціацією освіти дорослих підготовлено проєкт Закону України «Про освіту дорослих» та оприлюднено його для громадського обговорення на офіційному вебсайті Міністерства.

Основні цілі законопроєкту:

 • створити умови для розвитку освіти дорослих на засадах комплексного розуміння її суспільної цінності та значущості;
 • визначити пріоритетні напрями освіти дорослих, які б, зокрема, забезпечили формування в дорослих осіб ключових компетентностей, рекомендованих Європейським Союзом для освіти впродовж  життя;
 • упорядкувати систему освіти дорослих;
 • визначити засади співробітництва між державою, органами місцевого самоврядування та провайдерами освіти дорослих;
 • закласти правові основи діяльності нових інституцій у сфері освіти дорослих. 

Законопроєкт також визначає правові механізми взаємодії між формальною та неформальної освітою дорослих, спрямовані на те, щоб розширити доступ дорослих осіб до формальної освіти та закласти зручні і гнучкі правила здобуття дорослими особами формальної, неформальної та інформальної освіти.