A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Підготовка фахівців із реабілітації відповідно до міжнародної практики

Опубліковано 27 грудня 2023 року о 15:35


Етап підготовки сучасних реабілітаційних фахівців (фізичних терапевтів, ерготерапевтів), в перспективі — терапевтів мови та мовлення — розпочався у 2014 році після прийняття нового Закону України «Про вищу освіту» та введення у 2015 році спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» у перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. У 2016 році створили нову Науково-методичну підкомісію зі спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», яка розпочала розроблення стандартів вищої освіти для нової спеціальності.

З того часу стандарти вищої освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти почали діяти. Стандарт вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти передбачає, що студенти за освітніми програмами «Фізична терапія, ерготерапія» тимчасово проходитимуть спільну підготовку у зв’язку з браком українських фахівців у галузі ерготерапії. Стандарт вищої освіти другого (магістерського) рівня побудований на засадах програмних документів, що формують освітні рамки за професіями фізичний терапевт — Policy statement: Standards of physical therapist practice; Education (World Confederationfor Physical Therapy) та ерготерапевт — Minimum Standards for the Education of Occupational Therapists (World Federationof Occupational Therapists).

Наразі триває робота над оновленням стандартів вищої освіти та погодженням їх із новим нормативно-правовим документам. Зокрема, йдеться про:

  • затвердження спеціалізацій 227.01 «Фізична терапія» та 227.02 «Ерготерапія» в «Переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»;
  • формування окремого переліку компетентностей та результатів навчання за спеціалізаціями 227.1 «Фізична терапія» та 227.2 «Ерготерапія» на рівні бакалавра, що додатково наближає стандарт до міжнародних вимог;
  • формування колективу авторів для визначення особливостей підготовки на другому магістерському рівні за спеціалізацією 227.3 «Терапевт мови та мовлення».

Умови доступ до професії у цій галузі відрізняються у різних країнах світу. Зокрема, у деяких країнах ЄС — це рівень бакалавра, в США, Канаді, Австралії — рівень магістра. У межах чинного українського законодавства для того щоб увійти в цю професію, необхідно мати рівень магістра. Компетентність фахівців, які можуть претендувати на посаду фізичного терапевта, ерготерапевта, терапевта мови та мовлення, формується через засвоєння компетентностей, здобутих на першому та другому рівнях вищої освіти за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація» (раніше «Фізична терапія, ерготерапія»).

З 2019 року в Україні запрацювала система національної акредитації освітніх програм. Національна агенція із забезпечення якості вищої освіти контролює дотримання вимог освітніх стандартів всіма ЗВО. Зараз в Україні на бакалаврському рівні вищої освіти національну акредитацію мають 37 % із 56 освітніх програм. На магістерському рівні за спеціалізацією 227.1 «Фізична терапія» — 27 % із 44 освітніх програм. За спеціалізацією 227.2 «Ерготерапія» (магістерський рівень) із чотирьох лише одна освітня програма «Ерготерапія» в Національному університеті фізичного виховання та спорту України акредитована та визнана World Federationof Occupational Therapists. Освітніх програм «Терапія мови та мовлення» наразі не існує. Фахівці підвищують кваліфікацію за допомогою заходів безперервного професійного розвитку, що надає профільна асоціація.

За останні п’ять років низка закладів вищої освіти України, які готують фахівців за спеціальністю 227 «Терапія та реабілітація», взяла участь у міжнародних проєктах програми Еразмус+ Європейського Союзу. Проєкт «Розробка освітньої програми з ерготерапії в Україні» (Ukrothe Project) об’єднав три українські ЗВО, їх підтримали бельгійські та португальські ЗВО у впровадженні освітньої програми для ерготерапевтів відповідно до стандартів Всесвітньої федерації ерготерапії.

Проєкт «Інноваційна реабілітаційна освіта — впровадження нових магістерських програм в Україні_(REHAB)» забезпечив:

  • оновлення та перегляд освітніх програм підготовки бакалавра з фізичної терапії;
  • створення, апробацію та впровадження нової магістерської освітньої програми з фізичної терапії;
  • визначення професійного профілю для фізичного терапевта, який відповідає міжнародним вимогам (реалізовано через стандарт вищої освіти).

У ньому взяли участь чотири заклади вищої освіти України під патронатом фахівців із Польщі, Латвії, Литви та Фінляндії, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України.

З 2020 року компанія «Physiopedia Plus LTD» працює в Україні та надає безплатну освітню підтримку всім студентам, викладачам та фахівцям. Завдяки освітнім курсам та семінарам всі професії дотичні до фізичного терапевта, ерготерапевта, терапевта мови та мовлення можуть підвищити кваліфікацію. Понад 200 курсів перекладені українською мовою. В Україні у співпраці з Всеукраїнським об’єднанням фізичних терапевтів офіційно зареєстровані 6 курсів Physiopedia Plus, за які нараховуються бали безперервного професійного розвитку, вони є безплатними. Доступ до освітнього порталу значно підвищив якість самостійної роботи студентської молоді, дав змогу ЗВО зараховувати результати неформальної освіти.

Також є платформа реабілітаційної спільноти «Rehabilitation Community», де зареєстровані групи для українських фахівців із реабілітації. З серпня 2023 до лютого 2024 проходить тренінгова програма з розвитку клінічних навичок для фахівців із реабілітації (10 українських учасників з реабілітаційних відділень лікарень). Ця програма поєднує курси Physiopedia Plus, які зареєстровані в Центрі тестування і за які можна отримати бали безперервного професійного розвитку, і менторські сесії від міжнародних менторів щодо реабілітації при складних травмах, опіках і загоєнні ран.

З жовтня 2022 року команда Physiopedia у межах проєкту «Зміцнення реабілітаційних послуг в системі охорони здоров’я» (SRSHS), що імплементується Momentum Wheels for Humanity за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), працює над підвищенням відповідності освітніх програм за спеціальністю «Терапія та реабілітація» до міжнародних вимог. Робоча група за участю представників чотирьох українських ЗВО, МОН України та Physiopedia створили дорожню карту відповідно до міжнародних стандартів Мінімальних стандартів Всесвітньої федерації ерготерапії та Всесвітньої рамки навчання фізичної терапії. Дорожня карта містить розділи з інструменту рефлексії академічної програми, зокрема філософію програми, план оцінювання, навчальний план, приймання студентів і прогрес, ролі та обов’язки викладачів, ресурси програми та цілісність програми.

У березні 2023 року у межах проєкту «Зміцнення реабілітаційних послуг у системі охорони здоров’я» розпочали роботу щодо впровадження у підготовку магістрантів 18 практичних навичок клінічного компонента освітньої програми базового рівня підготовки фізичного терапевта.

Цьогоріч також керівники та представники 4 університетських програм обміркували та обговорили сильні сторони та можливості своїх програм із ментором із Physiopedia. У 2024 році розроблять індивідуальну дорожню карту для зміцнення та вдосконалення кожної університетської програми.

Представники партнерських закладів вищої освіти, які готують фізичних терапевтів, та закладів охорони здоров’я, на базі яких студенти проходитимуть клінічну практику, взяли участь у навчальних тренінгах «Роль клінічної освіти в програмах підготовки другого (магістерського) рівня з фізичної терапії», «Основи фізичної терапії в неврології» (72 контактні години), «Оцінювання клінічної практики для фізичних терапевтів базового рівня» згідно з вимогами стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я, спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» та «Наставництво, зворотний зв’язок та комунікація в клінічному навчанні».

Серед учасників — понад 250 делегатів із різних закладів.

У межах міжнародного проєкту «Реабілітація травм війни в Україні» за участі БФ «Пацієнти України» розробляються та впроваджуються в освітній процес 4 освітні дисципліни: «Доказово-інформована практика та клінічне мислення у фізичній терапії», «Науково-доказова практична діяльність та клінічне мислення у ерготерапії», «Фізична терапія травм війни», «Ерготерапія для осіб з травмами війни».

До розроблення та впровадження освітніх дисциплін за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія», спеціалізації 227.1 та за освітньо-професійною програмою «Ерготерапія», спеціалізації 227.2 долучилися Дніпровський державний медичний університет, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Сумський державний університет, Хмельницький національний університет та Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія.

Від України до Європейської асоціації освіти фізичних терапевтів (ENPHE) як члени приєдналися Національний університет фізичного виховання та спорту України, Національний університет водного господарства та природокористування, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.

Крім цього, з 2024 року у планах — запровадити єдиний державний кваліфікаційний іспит для випускників програм спеціальності 227.

Так в Україні утворюється ядро освітніх фахівців реабілітаційного профілю та мережа ЗВО, які накопичили достатньо досвіду і реалізують підготовку реабілітаційних фахівців відповідно до міжнародних стандартів.