A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Створення опорної школиПроцедура створення

Головним нормативно-правовим актом, що врегульовує питання створення представницьким органом місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районними радами (далі – засновники) опорних закладів та їх філій є Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, затверджене постановою КМУ від 19 червня 2019 р. № 532 (далі – Положення).

Засновник визначає опорні заклади серед підпорядкованих йому закладів загальної середньої освіти на конкурсній основі відповідно до затверджених ним умов.

Під час проведення конкурсу обов’язково враховується, зокрема, зручність та наявність автомобільних шляхів з твердим покриттям для забезпечення безпечного підвезення учнів (вихованців) і педагогічних працівників до місця навчання, роботи та місця проживання.

Алгоритм створення опорної школи наступний:

 1. Підготовка до ухвалення рішення засновником про створення опорного закладу (п.5 Положення);
 2. Затвердження умов та проведення конкурсу засновником для визначення опорного закладу серед підпорядкованих йому закладів загальної середньої освіти (п.6 Положення);
 3. Ухвалення рішення про створення опорного закладу, його філій (п.7 Положення) у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування».

  Як основний варіант, рішення має бути прийняте про реорганізацію закладів загальної середньої освіти шляхом приєднання – тобто, визначення одного закладу загальної середньої освіти (юридичної особи) як опорного, та приєднання до нього інших закладів загальної середньої освіти як структурних підрозділів-філій (з одночасним припиненням їх статусу як юридичних осіб) відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України, а також відповідно до вимог трудового законодавства, оскільки відповідна реорганізація тягне за собою зміни істотних умов праці та скорочення працівників.

  Рішення має вирішувати основні питання діяльності опорних закладів та їх філій, у тому числі щодо затвердження установчих документів (статуту, положень) та визначення відповідальних осіб за державну реєстрацію опорного закладу як юридичної особи.
 4. Державна реєстрація опорного закладу як юридичної особи відповідно до вимог закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».
 5. Вирішення відповідним органом управління освітою кадрових та фінансових питань діяльності опорного закладу, зокрема затвердження штатного розкладу – призначення директора та його заступників, завідувачів філіями, їх заступників, інших педагогічних працівників відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту» та трудового законодавства, а також вирішення питань фінансування (затвердження кошторису) та порядку ведення бухгалтерського обліку опорного закладу.

Кількість учнів

Кількість здобувачів освіти опорного закладу освіти (без урахування їх кількості у філіях) повинно становити не менш як 200 осіб.

Увага! Під час дії воєнного стану зупиняється дія положень частини другої статті 12  Закону України «Про повну загальну середню освіту {див. пункт 2-1 розілу X Закону} Кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше:

 • 24 учнів, які здобувають початкову освіту;
 • 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

У разі якщо кількість учнів не дозволяє утворити клас, учні можуть продовжити навчання в цьому закладі освіти за однією з інших (крім очної) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншому закладі освіти із забезпеченням територіальної доступності. Зменшення кількості учнів у класі протягом навчального року не є підставою для припинення функціонування цього класу до закінчення навчального року.


Чи може школа, яка знаходиться у місті, бути опорною

Засновниками (співзасновниками) освітнього округу (опорного закладу, його філій) можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні ради. Засновник визначає опорні заклади серед підпорядкованих йому закладів загальної середньої освіти на конкурсній основі відповідно до затверджених ним умов. Таким чином, школа, яка знаходиться в місті, може бути визначена опорною тільки у випадку її підпорядкування відповідному засновнику.


На підставі яких документів діє опорний заклад та його філії

Опорний заклад загальної середньої освіти діє на підставі свого статуту, а його філії відповідних положень про них, що розробляються відповідно до актів законодавства та інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.


Якщо опорний заклад знаходиться у підпорядкуванні ОТГ, чи можуть до складу округу входити філії, які знаходяться у підпорядкуванні районної ради

Відповідно до пунктів 2, 7 Положення про освітній округ і опорний заклад освіти, засновниками (співзасновниками) опорного закладу, його філій можуть бути представницькі органи місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад, районні ради.

Співзасновники укладають договір про спільну діяльність або засновницький договір про утворення опорного закладу, його філії, у якому мають бути визначені питання діяльності опорного закладу, його філій.

Враховуючи, що освітній округ є об’єднанням закладів освіти, а філія опорного закладу не є самостійним закладом загальної середньої освіти, вона може бути суб’єктом освітнього округу лише у складі відповідного опорного закладу.


Назва філії та посада директора філії

Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, затверджено наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 №368/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 березня 2012 р. за №367/20680. Зазначені вище вимоги стосуються опорних закладів та їх філій: зокрема, найменування філії повинно вказувати на належність до опорного закладу, у складі якого вона створена.

До низки постанов Кабінету Міністрів України внесено зміни та введено нові педагогічні посади: завідувач філією, його заступники з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи.


Положення та типові штатні нормативи для філій

До Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені наказом МОН №1205 від 06.12 2010 внесені відповідні зміни.

Положення про філію опорного закладу загальної середньої освіти розробляються і затверджуються засновником цього закладу.


Кадри

 • Призначення керівника і головних спеціалістів відділу освіти ОТГ

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється у порядку, визначеному статтею 10 закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Призначення на посади керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого самоврядування здійснюється шляхом призначення відповідним головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, визначеному законодавством України про державну службу.

 • Процедура ознайомлення педагогічних працівників щодо педагогічного навантаження

До проведення реорганізації закладів загальної середньої освіти (визначення опорної школи, створення філій) та визначення їх остаточного правового статусу попередження працівників про зміни істотних умов праці та про можливе скорочення (посад, працівників) у зв’язку зі скороченням мережі класів здійснюється на загальних засадах у порядку, визначеному законодавством.

 • Категорії посад начальника відділу освіти сільської ради ОТГ, заступника начальника відділу освіти сільської ради ОТГ, головного бухгалтера відділу освіти сільської ради ОТГ, головного спеціаліста відділу освіти сільської ради ОТГ

З огляду на класифікацію посад в органах місцевого самоврядування, визначену статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», посади начальника відділу освіти сільської ради ОТГ та заступника начальника відділу освіти сільської ради ОТГ та головного бухгалтера відділу освіти сільської ради ОТГ необхідно віднести до шостої категорії, а головного спеціаліста відділу освіти сільської ради ОТГ – до сьомої.

 • Механізм звільнення зі шкіл-філій та набір в опорну школу педагогічних кадрів

Порядок переведення працівників визначено статтею 32 Кодексу законів про працю України. Відповідно до статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується.

Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників, а також повної ліквідації відповідно до пункту 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України.

 • Введення до штатного розкладу школи посади вчителя-логопеда або відкриття логопедичного пункту в ОТГ

Відповідно до Положення про логопедичні пункти системи освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.05.1993 №135 (далі – Положення), логопедичні пункти відкриваються районними, міськими органами управління освітою в межах асигнувань, передбачених у бюджеті для цієї мети. Безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю логопедичних пунктів, їх фінансування здійснюють органи управління освітою, у веденні яких вони перебувають. Логопедичні пункти організовуються при загальноосвітніх школах, дошкільних закладах. Учителі-логопеди та, за наявності посади, завідуючий логопедичного пункту мають бути у штаті логопедичного пункту.

У разі необхідності місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть ухвалити рішення про введення до штатного розпису загальноосвітніх шкіл додаткової посади вчителя-логопеда. Це врегульовано частиною першою статті 14 Закону України «Про освіту», де йдеться про повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, серед яких – встановлювати, не нижче мінімальних нормативів, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти, обсяги бюджетного фінансування навчальних закладів системи освіти, що є комунальною власністю, та забезпечувати фінансування витрат на їхнє утримання. Проте, педагогічне навантаження вчителя-логопеда, уведеного до штатного розпису навчального закладу, не може передбачати роботу з учнями інших шкіл, якщо зазначений педагогічний працівник не є сумісником. Норма закріплення за вчителем-логопедом не менше 20 початкових класів загальноосвітніх шкіл поширюється лише на вчителів-логопедів логопедичних пунктів.


Фінанси та оплата праці

 • Чи в опорному закладі обов’язково має бути окрема бухгалтерія

За рішенням засновника (власника) закладу бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

 • Нормативно-правові акти щодо оплати праці працівників відділу освіти ОТГ

Механізм оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування визначається Бюджетним кодексом України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постановами Кабінету міністрів України №268 від 09.03.2006 р. «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», №614 від 21.07.2005 р. «Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці», №414 від 15.06.1994 р. «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв'язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці».

 • Розрахунок заробітної плати директора опорної школи, завідувачів філій

Заробітна плата директора опорної школи, завідувачів філій розраховується відповідно до встановленого йому відповідним органом управління освітою тарифного розряду, визначеного згідно із постановою Кабінету міністрів України від 6 квітня 2016 р. №288 «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери та внесення змін до деяких постанов КМУ».

 • Удосконалення формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами

Поширення коефіцієнту 1,751 (коефіцієнту приведення кількості учнів у денних загальноосвітніх школах сільської місцевості у відповідність до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл) на денні школи в селищах міського типу, замість діючого коефіцієнта 0,926.

Формулу розподілу освітньої субвенції затверджено постановою Кабінету міністрів України від 1 березня 2017 р. №114.

Статтею 95 Бюджетного кодексу України передбачено запровадження коригуючих коефіцієнтів, які затверджені згаданою Формулою.

Особливості функціонування денних загальноосвітніх навчальних закладів, що знаходяться в сільській місцевості міст обласного значення, районів і об’єднань територіальних громад та денних малокомплектних загальноосвітніх навчальних закладів у шахтарських, інших малих малофункціональних містах (без урахування закладів гірської місцевості) враховані шляхом застосування коефіцієнтів приведеної кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл сільської місцевості до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України.

Зазначені коефіцієнти приведення визначені за 5 групами.

Критерієм розподілу за групами є середня наповнюваність класів і класів-комплектів.


Інші питання

Максимальна наповнюваність класів-комплектів у початковій школі

Максимальна наповнюваність будь-якого класу визначена частиною другою статті 12 Закону України «Про повну загальну середню освіту», відповідно до якої кількість учнів у класі (наповнюваність класу) державного, комунального закладу освіти не може становити менше 5 учнів та більше:

 • 24 учнів, які здобувають початкову освіту;
 • 30 учнів, які здобувають базову чи профільну середню освіту.

Який статус матимуть навчальні заклади, які не входять до освітнього округу

Змін у статусі закладу освіти у разі не входження його до освітнього округу не передбачається.

Чи буде дошкільний навчальний заклад філією опорного закладу

Відповідно до пункту третього Положення про освітній округ і опорний заклад освіти філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку. Відповідно до пункту 2 Типового положення про заклад освіти  філія забезпечує здобуття початкової та/або базової середньої освіти  та  може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

Чи змінюється статус опорної школи при зменшенні кількості філій або їх ліквідації за відсутності контингенту учнів

Зменшення кількості філій, їх ліквідація не передбачає змін у статусі навчального закладу, крім випадку ліквідації всіх філій, при якому заклад перестає відповідати вимогам законодавства до опорного закладу, і засновником має бути ухвалене рішення щодо припинення відповідного статусу.

Чи має право директор опорного закладу переводити учнів філії до опорного закладу при зменшенні (або у разі недостатньої кількості) учнів в класах в опорному закладі

Переведення учня з класів філії до класів опорного закладу (чи навпаки) можливе відповідно до Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 №762, згідно з рішенням педагогічної ради опорного закладу.