A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Загальні питання

1 Чи потрібно розробляти і затверджувати нове Положення про приймальну комісію ЗВО у 2018 році?
У разі виникнення необхідності.
2 На с. 3 Умов прийому мова йде про творчий залік. Можливо за  аналогією з творчим конкурсом привести інформацію про критерії оцінювання здачі творчого заліку?
Критерії можуть бути затверджені відповідними внутрішніми документами ЗВО щодо мінімальних вимог для отримання позитивного результату творчого заліку.
3 В Умовах прийому передбачається можливість поновлення на ОКР спеціаліста.
Запитання: як видати йому диплом, коли у ЗВО закінчився термін дії сертифікату акредитації на цю спеціальність, а саме по ОКР спеціаліст?
Якщо дозволяється поновлюватися для завершення навчання на ОКР «Спеціаліст», то яким чином таке поновлення можна зафіксувати в оновленому програмному забезпеченні ЄДЕБО та здійснити випуск зазначених здобувачів освіти, адже сертифікати на підготовку спеціалістів закінчилися у липні 2017 року?
Необхідно звернутися до Міністерства освіти і науки України за дозволом на продовження терміну дії сертифікату та на видачу документа державного зразка.
4 Абзац 2 пункт 12 розділ 6 (ст 19) Умов. «Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії)». Пропонуємо цю норму відмінити, а передбачити внесення середнього балу в базу ЄДЕБО навчальним закладом, який його видав і відповідальність також повинен нести цей навчальний заклад.
Заклади середньої освіти не підключені до системи ЄДЕБО.
5 Абзац 2 п.2 розділу 13. Зараховані особи можуть бути вилучені з наказу про зарахування до ЗВО за власним бажанням, відраховані із ЗВО за власним бажанням — поясніть, в чому різниця між вилученими та відрахованими.
Як при цьому виконати вимогу, що ректор підписує наказ на зарахування роздрукований з бази ЄДЕБО?
До початку навчання  на відповідному курсі вступник ще не є студентом і може бути вилученим з наказу про зарахування , а після початку навчального процесу вже студент може бути відрахованим.
6 Чи можна зміни та доповнення до Правил прийому не затверджувати Вченою радою ЗВО?
Ні.
7 В Умовах прийому в 2018 році відсутній термін «мінімальний обсяг державного замовлення» та введено термін «кваліфікаційний мінімум державного замовлення», який застосовується тільки для спеціальностей, що входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Поясніть, чи буде встановлюватись мінімальний обсяг державного замовлення для інших спеціальностей?
На відкриті конкурсні пропозиції заклад вищої освіти  зазначає максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення. Кваліфікаційний мінімум встановлюється лише для спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Для інших спеціальностей кваліфікаційний мінімум встановлюється рівним 1 за замовчуванням.
8 В абзаці восьмому пункту 1 розділу II зазначено: «Для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю також приймаються особи, які здобувають його не менше одного року (в цьому або іншому навчальному закладі - прим. автора) та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план». Хто визначає, на який курс можливе зарахування таких осіб, та які документи вони повинні подати до приймальної комісії?
Заклади вищої освіти  на підставі витягу з індивідуального навчального плану  або іншого документу, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС.
9 В абзаці другому пункту 7 розділу III зазначено: «Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, ступенями) за кошти державного або місцевого бюджетів.» А одночасне навчання на денній та заочній формі за кошти державного або місцевого бюджетів можливо?
Відповідно до пункту 7 розділу V Умов вступу «Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах вищої освіти за умови здобуття тільки однієї вищої освіти за кожним ступенем за кошти державного (місцевого) бюджету (здобуття ступеня магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та магістра)».
10 Чому розподіл державного замовлення проводиться за конкурсними пропозиціями? На наш погляд справедливо було б його розподіл здійснювати за спеціальностями, тому що перелік спеціальностей прийнято на законодавчому рівні, а конкурсні пропозиції створюються самими ВНЗ, що створює умови для порушень.
Згідно з пунктом 3 розділу IV обсяг прийому за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти встановлюється за галузями знань або спеціальностями, а розподіл здійснюється з використанням адресного розміщення державного замовлення (за винятком окремих специфічних ситуацій згідно з пунктами 4 і 5 розділу IV).
11 У які терміни необхідно затвердити Вченою радою перерозподіл ліцензійних обсягів між формами навчання?
Пункт 6 розділу  IV Умов прийому: обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на закриті (фіксовані) та відкриті конкурсні пропозиції визначається закладом вищої освіти у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним (максимальним) обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого державного (регіонального) замовлення.
Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом вищої освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами навчання.
12 Чому середній бал атестата та сільський коефіцієнт вноситься до ЄДЕБО самими абітурієнтами, які допускають багато помилок несвідомо або навмисно, та за які вони не несуть ніякої відповідальності (зараз відповідальність несуть ВНЗ)? На наш погляд правильніше було б, щоб ці показники були занесені в ЄДЕБО заздалегідь більш відповідальними установами, наприклад, загальноосвітніми навчальними закладами. Це спростить роботу ЄДЕБО та приймальних комісій.
Заклади середньої освіти не мають доступу до системи ЄДЕБО.
13 На відкриті конкурсні пропозиції заклад вищої освіти зазначає лише max обсяги державного замовлення чи min обсяги державного замовлення також?
Мінімальному обсягу замовлення відповідає поняття кваліфікаційного мінімуму державного замовлення.
14 При виборі предметів на ЗНО, бажано було б хоча б орієнтовно мати інформацію про обсяги державного замовлення в розрізі спеціальностей та ЗВО. Чи можливо привести цю інформацію на сайті УЦОЯО хоча б за 2017 рік, розраховуючи, що вона кардинально не зміниться в 2018 році.
Інформацію за попередні роки можна знайти на сайті інформаційної системи «Конкурс» http://www.vstup.info/
15 Пункт 7 розділу VI
«7.    Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто оригінали:
сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) або екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування (у визначених цими Умовами випадках)».
А що подають ті, хто складав єдиний вступний іспит (з іноземної мови)?
Екзаменаційний листок ЄФВІ.
16 Як заносити до ЄДЕБО заяви на творчий залік, який документ видавати, і як потім він має вноситись для допуску до конкурсу?
Наразі не передбачено внесення заяв на творчий залік до ЄДЕБО. Вступник для допуску до конкурсу надає в паперовому вигляді відповідний документ про здачу творчого заліку.
17 Розділ XV п.9
Просимо надати детальне роз'яснення щодо можливостей перерозподілу місць держзамовлення університетами.
Заклади вищої освіти можуть самостійно перерозподіляти максимальні обсяги державного замовлення
між формами навчання в межах спеціальності (спеціалізації),
між спеціалізаціями спеціальностей 035 «Філологія» та 275 «Транспортні технології (за видами)» в межах спеціальності,
між спеціальностями в межах галузі знань,
з будь-яких спеціальностей на користь спеціальностей, які входять до Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка, повідомляючи про це письмово державного замовника.
В інших випадках перерозподіл максимальних обсягів державного замовлення може проводитись з дозволу державного замовника.
Важливо – перерозподіл місць стосується тільки спеціальностей, по яких був виконаний обсяг держзамовлення у 2017 році.
18 Просимо надати детальне роз'яснення щодо процедури проведення творчого заліку. Чи потрібна реєстрація на проходження творчого заліку? Як оформлюється результат творчого заліку?(Відомість? Протокол?)
Процедура проведення творчого заліку визначається кожним ЗВО і затверджується відповідними внутрішніми документами.
19 Пункт 8 розділу XV
«8. Максимальний обсяг державного замовлення закладу вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», предметними спеціальностями спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» визначається державним замовником у розрізі форм навчання з розрахунку, що сума максимальних обсягів державного замовлення усіх конкурсних пропозицій відповідного широкого конкурсу не може перевищувати його суперобсяг більше ніж на 20 %».
Скажіть, будь ласка, чи отримають заклади вищої освіти (які здійснюють підготовку бакалаврів за цими спеціальностями), від МОН максимальні обсяги до 31 грудня? Якщо ні, то що вводити до ЄДЕБО?
Пропозиції щодо максимальних обсягів та кваліфікаційного мінімуму зі спеціальностей вносяться ЗВО та подаються на верифікацію до МОН.
20 Чи може ВНЗ оголосити набір на спеціальність «Середня освіта» (Біологія та здоров´я людини) та обрати освітню програму «Біологія»? Чи потрібно буде проходити акредитацію?
Звуження предметних спеціальностей законодавством не передбачено.
21 Чи можливо перерозподіляти ліцензійний обсяг між денною та заочною формами навчання?
Так, якщо заклад вищої освіти переоформив ліцензію у встановленому порядку.
22 Чи можна створювати на одну спеціальність на основі сертифікатів ЗНО відкриту або закриту та небюджетну пропозицію?
Так, але це будуть різні конкурсні пропозиції.
23 Формування максимальних обсягів держзамовлення стосується тільки спеціальностей і не стосується конкурсних пропозицій?
Максимальний обсяг державного замовлення закладу вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти за спеціальностями 012 «Дошкільна освіта», 013 «Початкова освіта», предметними спеціальностями спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» визначається державним замовником у розрізі форм навчання.
Заклади вищої освіти можуть самостійно утворювати в межах кожної з цих спеціальностей (предметних спеціальностей, спеціалізацій) та форми навчання відкриті конкурсні пропозиції з поділом максимального обсягу державного замовлення між ними.
24 Чому у переліку конкурсних предметів не врахована спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»?
Тому що на цю спеціальність не надаються місця державного замовлення для вступу на бакалаврат на основі повної загальної середньої освіти, а в додатку 4 до Умов прийому зазначаються тільки спеціальності, на які виділяються місця державного замовлення. Перелік конкурсних предметів на небюджетні пропозиції встановлюється ЗВО.
25 Чи може декілька (2-3) освітніх програм відповідати одній конкурсній пропозиції? КП: 013 Початкова освіта.
ОП:   Початкова освіта + інформатика;
Початкова освіта + хореографія;
Початкова освіта + музика.
Так, тоді назви освітніх програм у назві конкурсної пропозиції зазначаються у дужках через кому.
26 Про який спеціальний конкурсний бал, встановлений приймальною комісією йдеться у абзаці п’ятому пункту 3 розділу ХІІ Умов прийому? На підставі яких даних встановлюється значення верхньої границі цього балу?
Спеціальний прохідний конкурсний бал встановлюється приймальною комісією ЗВО на наступний день після оголошення адресного розміщення державного замовлення (тільки для спеціальностей, визначених у Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка), це означає, що для вступників з балом нижче встановленого,  ЗВО не погоджується здійснювати переведення  на вакантні місця державного замовлення (крім пільговиків).
27 Чи мають право громадяни України, які зараховані здобувачами певного ступеня вищої освіти за кошти фізичних/юридичних осіб і які відносяться до категорії осіб, що не завершили навчання за державним замовленням і для безоплатного здобуття вищої освіти при вступі повинні відшкодувати кошти відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 658 від 26.08.2015 року, у процесі навчання бути переведеними на вакантні (звільнені) місця державного замовлення, вже не як вступники, а як здобувачі вищої освіти?
Можуть бути переведені у встановленому порядку, але тільки після відшкодування коштів до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
28 Чи підпадають під категорію осіб, звільнених з військової служби (зокрема, демобілізованих) після 30 листопада 2017 року особи, звільнені з строкової служби?
Так.
29 Чи може університет просити додаткове бюджетне місце для абітурієнта пільгової категорії, якщо той вступив на небюджетну конкурсну пропозицію?
Пільгові категорії здобувачів можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення тільки за межами вступної кампанії.
30 Як розрахувати конкурсний бал при вступі на бакалавра за фаховим вступним випробуванням на базі молодшого спеціалісті?
Прописати це у Правилах прийому ЗВО.
31 У зв’язку зі змінами у строках підготовки магістрів у 2018 р. буде подвійний випуск: у січні 2018 (термін навчання 1р 5 м), у грудні 2018 р. (термін навчання 1,4 роки) При формуванні проектних показників випуску 2018 р. ці випуски зазначити окремо чи необхідно сумувати?
Підсумовувати.
32 Якщо фахове вступне випробування для вступників даної галузі знань проводиться до 29 липня, то чи можна вже 30 липня оголошувати рекомендованих до зарахування за державним замовленням?
Так.
33 У розділі VШ Умов прийому п.1 сказано, що накази на зарахування на навчання видаються керівником закладу вищої освіти на підставі рішення Приймальної комісії. Чи може  дані накази видавати Голова відбіркової комісії – Директор інституту (на підставі рішень Приймальної комісії), якщо інститут має окремий код (номер) в ЄДЕБО?
Ректор може делегувати свої повноваження в частині права підпису наказів на зарахування.
34 Чи може склад приймальної комісії бути в коледжі та університеті  бути однаковим?
Склад приймальних комісій може бути однаковий, однак протоколи засідання таких приймальних комісій мають бути різні.
35 Чи можна оформлювати одним протоколом засідання прийомної комісії коледжу та університету?
Ні.
36 Чи потрібно затверджувати Порядок подання з розгляду заяв в електронній формі як додаток до правил прийому?
Не потрібно.
37 Чи є обов’язковим обчислення середнього бала додатка до диплому при вступі на основі ОКР молодший спеціаліст та при вступі до магістратури, якщо він не входить до конкурсного бала?
Потрібно, якщо він використовується для розрахунку конкурсного бала.
38 Чи потрібно отримувати ліцензію чи інші дозволи МОН для прийому на навчання іноземців?
Під час вступної кампанії 2018 року така процедура не передбачена.
39 На стр.17 Умов прийому у п.7 зазначається, що вступник має пред’явити  військовий квиток, крім випадків передбачених законодавством. Поясніть, про які саме випадки йдеться?
Якщо особі, що подає документи, ще не виповнилося 18 років; якщо подаються документи особами з тимчасово окупованих територій тощо.
40 Якщо виявлено розбіжність при перерахунку середнього бала атестату, які дії приймальної комісії?
Рішенням приймальної комісії затвердити середній бал документа про освіту і внести до ЄДЕБО (якщо це перший ЗВО, що вносить такий бал).
41 Якщо інший ЗВО вніс в ЄДЕБО невірно порахований середній  бал атестату, яким чином виправити?
Звернутись до ЗВО, який першим вніс до ЄДЕБО відповідний середній бал документа про освіту.
42 Чи можливо в межах однієї спеціальності створювати бюджетні та небюджетні конкурсні пропозиції (за різними освітніми програмами)?
Так.
43 У липні 2017 р. спеціаліст гарячої лінії МОН невпевнено, але відповів, що сільський коефіцієнт не використовується для приватних закладів освіти (не бюджетні КП). В умовах 2018 р. це з тексту знову не випливає. Розтлумачте це, будь ласка, чи є він обов’язковим? (стор. 24 Умов).
Сільський коефіцієнт використовується для закладів вищої освіти усіх форм власності.
44 Навчання за освітнім рівнем бакалавр визначено мінімум 180 кредитів. Чи можна зараховувати на 3 курс бакалавра за відповідною спеціальністю на основі молодшого спеціаліста з терміном навчання 2 роки, що складає 120 кредитів.
Можна. Ця норма Закону України «Про вищу освіту» стосується навчання на основі ПЗСО.
45 Чи залишились в переліку спеціальностей спеціальності 011 ОГ освітні, педагогічні науки та 014.14 Середня освіта (Основи здоров'я)? Бо в додатку 4 до Умов прийому вони відсутні.
Відповідно до наказу МОН №1368 від 12.10.2017 року, спеціальність 014.14 Середня освіта (Основи здоров’я) була виключена з Переліку предметних спеціальностей спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними спеціальностями)», за якими здійснюється формування та розміщення державного замовлення
А за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» не здійснюється формування та розміщення державного замовлення.
46 ЗВО мають право формувати бюджетні та небюджетні конкурсні пропозиції.
Чи правильно ми розуміємо, що, наприклад, 061 «Журналістика», ліцензований обсяг 100, ми можемо сформувати 2 конкурсні пропозиції:
бюджетна – 10, не бюджетна – 90, і відповідно не декларувати на них різний перелік конкурсних предметів на бюджет та на контракт? ЄДЕБО це передбачить?
Так, але слід чітко зазначити статус пропозиції.
47 Навчання на двох денних формах тепер вже неможливе навіть на контракті? (При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрямами підготовки, спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та/або юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку навчання).
Навчання на двох денних формах за кошти фізичних та/або юридичних осіб допускається.
48 При формуванні відкритої та небюджетної конкурсних пропозицій за однією спеціальністю обсяг ліцензованого обсягу затверджується рішенням приймальної комісії чи Вченої ради?
Рішенням Вченої ради.
49 Чи дозволено створювати на одну й ту ж саму спеціальність небюджетні конкурсні пропозиції з різним переліком предметів ЗНО? (Філологія 1 Українська  мова та література, Історія України, іноземна мова; Філологія 2 Українська мова та література, Історія України, біологія, Філологія 1 Українська мова та література, Історія України, математика).
Так.
50 У разі, якщо вступник подав заяву виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, привіз оригінали і був зарахований на контракт, чи може він бути переведений на вакантні місця бюджету без його згоди (виникають проблеми зі студентами, які вже навчались і повинні компенсувати вартість навчання?) 658 Постанова.
Ні.
51 Що мається на увазі: перевірка середнього балу та обрахунок в разі його відсутності? При вступі на ОС магістр сертифікат з єдиного вступного іспиту з іноземної мови (тих спеціальностей, для яких це передбачено) можна врахувати в якості  вступного випробування на інші спеціальності, чи  вступник складає вступний іспит з іноземної мови (приклад при вступі на спеціальності галузі 05 та 07).
Так, за рішенням приймальної комісії закладу вищої освіти.
52 Чи може бути встановлений різний мінімальний прохідний бал сертифіката ЗНО для різних конкурсних пропозицій? (110, 120, 130)?
Так.
53 Чи мають проходити вступні випробування у формі вступних іспитів замість ЗНО особи, які проходять військову службу за контрактом та не є учасником бойових дій? (відповідно до п.3 розділу XІІІ Умов прийому)
Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше ніж встановлений закладом вищої освіти мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
54 Як визначити спеціалізації за спеціальністю 022 Дизайн? Рішенням Вченої Ради чи буде наказ МОН?
Рішенням Вченої Ради.
55 Можна замовляти бюджетні місця для вечірньої форми навчання окремо чи тільки за рахунок денної форми?
Бюджетні місця для вечірньої форми навчання не передбачаються.
56 Які нормативні документи для переведення та поновлення бакалаврів, магістрів? Який нормативний документ зараз діє?
Наказ МОН від 15.07.1996 р. № 245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти».
57 Зараз відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються в день прийняття заяви, а далі сформовано, що розглядається впродовж трьох днів. Не зрозуміло, як правильно?
У випадку неможливості вступником самому зареєструватися та подати документи в електронному вигляді, члени приймальних комісій допомагають це зробити, а розглядаються такі заяви після їх подачі вступником впродовж трьох днів.
58 Чи можливо брати за квотою-1 абітурієнтів, які служать за контрактом і не є учасниками бойових дій?
Ні.