A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Магістратура

1 Минулого року єдиний вступний іспит могли здавати з трьох мов (англійська, німецька та французька).  Цього року додається іспанська мова, - чи це помилка?
Згідно з підпунктами 1, 2 пункту 4, розділу VII Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році, результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови проводиться з англійської, німецької, французької або іспанської мов.
2 П.З розділу 3 Умов (ст.8) на наш погляд бажано доповнити інформацією про можливості вступу на бюджетні місця в магістратуру:
особи, які вступають для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність.
Згідно з  пунктом 3 розділу ІІІ Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році : «Заклад вищої освіти у Правилах прийому може встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання спеціальностей різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного та регіонального замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.»
3 Яким чином особа реєструється на вступ до магістратури за спеціальністю 081 «Право», 05 «Соціальні та поведінкові науки», якщо на момент реєстрації ще навчається на рівні «бакалавра» та не має документа про отриману освіту?
Особи, що не мають дипломів, зможуть зареєструватися на підставі довідки про навчання на випускному курсі.
4 Чи діє сертифікат TOEFL та інші тільки при вступі для здобуття ступеня доктора філософії, чи можливе зарахування сертифікату при вступі в магістратуру як минулого року?
Така процедура передбачена тільки для вступу в аспірантуру.
5 В п.5 розділу 7 Умов (стор.22) Особа може вступити до закладу вищої освіти для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра чи магістра. Помилково пропущений ОКР спеціаліст?
Згідно з підпунктом 2 пункту 2 розділу XV Закону України «Про вищу освіту», вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.
6 Чи можна зараховувати оцінку з сертифікату єдиного вступного іспиту замість іспиту з  іноземної мови на спеціальності, що не передбачають єдиний вступний іспит.
Так, за рішенням приймальної комісії закладу вищої освіти.
7 Як, коли і за якими принципами буде проходити процедура погодження з державним замовником строків навчання на конкурсних пропозиціях для здобуття ступеня магістра (освітньо-професійні програми – 1  рік 4 місяці і освітньо-наукові програми – 1  рік і 9 місяців). У 2017 році був дозвіл на розподіл між освітньо-науковими програмами 10% обсягу державного замовлення 2016 року. Які перспективи на 2018 рік?
Заклади вищої освіти формують пропозиції прийому для здобуття ступеня магістра на основі раніше здобутого ступеня бакалавра (ОКР спеціаліста) на місця державного замовлення за освітньо-професійними програмами підготовки магістра (90 кредитів або 1 рік 4 місяці) за денною та заочною формами навчання; за освітньо-науковими програмами підготовки магістра (120 кредитів або 1 рік 9 місяців) в кількості, що становить не більше 10% виконаного державного замовлення 2017 року на підготовку магістрів за денною формою навчання по закладу вищої освіти в цілому, але не менше, як 10 місць за спеціальностями.
8 До формули для розрахунку конкурсного балу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» входить оцінка ПЗ за інші показники конкурсного відбору. Поясніть, чи весь показник ПЗ оцінюється за шкалою від 0 до 20 балів, або кожна його складова.
Весь показник П3 повинен бути в межах 0-20 балів.
9 Пунктом 3 розділу III та пунктом 5 розділу VI Умов прийому передбачено при проведенні конкурсного відбору на навчання для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, враховувати середній бал відповідного додатка до диплома. Однак формула для розрахунку конкурсного балу при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» не враховує середній бал додатка до відповідного диплома.
Це є особливостями спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», для яких передбачене адресне розміщення державного замовлення.
10 У розділі VII пункті 8 підпункті 3) для здобуття ступеня магістра за певними галузями знань у конкурсному балі для середнього балу документа про освіту встановлена шкала від 0 до 20 балів. У більшості ВНЗ оцінювання ведеться за 100-бальною шкалою. Чи буде таблиця переведення 100-бальної шкали у 20-бальну, чи ВНЗ сам визначається із способом переведення середнього балу документа про освіту?
ЗВО переводить шкалу оцінювання у 20-бальну.
11 Коли буде опублікована програма єдиного вступного іспиту з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня магістра?
Тестові завдання з іноземних мов укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77 (далі - Програма № 77), за винятком завдань частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух».
Детальніша інформація за посиланням:
https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2018-zatverdzheno-vsi-programi-za-yakimi-skladatimut-testi-dlya-vstupnikiv-na-magistraturu-z-prava-ta-mizhnarodnogo-prava
12 Розділ V. П.5 Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.
Фахові випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, починаються з першого дня прийому документів (02 липня)? Чому?
Фахові вступні випробування проводяться з 2 до 29 липня для створення сприятливих умов для участі у випробуваннях  для різних категорій вступників.
13 У розділі VII пункті 8 підпункті 3) для оцінювання фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за певними галузями знань встановлена шкала від 100 до 200 балів. Чи потрібно для всіх галузей знань для оцінювання фахового вступного випробування встановити шкалу від 100 до 200?
Ні, тільки у випадку, якщо це передбачено Умовами прийому.
14 Випускаються бакалаври за напрямом «Країнознавство». Основна іноземна мова – китайська. Чи може ЗВО, як виняток, встановити у Правилах прийому можливість для саме цих випускників складати вступне випробування з іноземної мови (китайської) не у формі ЄФВВ, а вступного екзамену, який проводить ЗВО?
Ні, не може
15 Чи можуть військовослужбовці, які служать за контрактом, вступаючи до магістратури на спеціальність «Психологія», складати вступний іспит з іноземної мови замість ЗНО?
Відповідно до пункту 14 розділу VIII Умов прийому беруть участь у конкурсному відборі за результатами  вступних іспитів замість єдиного вступного іспиту на відповідні спеціальності тільки особи:
які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101-0104, 0201-0203, 0206, 0301-0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 31 березня 2018 року.
16 В Умовах прийому в магістратуру за іншою спеціальністю передбачено складання додаткового вступного випробування у травні, а заяви до вступу приймаються з липня.
Поясніть, як організувати додаткове вступне випробування для абітурієнтів, які вступають з інших вишів, яка форма заяви для випробування, які документи потрібні від вступника?
Особи, що не мають дипломів, зможуть зареєструватися на підставі наступних документів:
-заяви в довільній або встановленій  ЗВО формі;
-довідки в довільній формі з місця навчання.
17 Куди під час вступу до магістратури спеціальності 05 вносити результати додаткового фахового іспиту , якщо прийом документів з 02 липня? Яка повинна бути дата на титульних письмових роботах?
Додатковий фаховий іспит дає право на допуск до конкурсного відбору.
18 У 2018 році вступники, які подаватимуть документи на спеціальність 051 «Економіка», складатимуть єдиний вступний іспит з іноземної мови.
Надайте, будь ласка, більш детальну інформацію щодо строків та організації проведення цього іспиту.
Відповідно до пункту 5 розділу V Умов прийому, реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови вступників розпочинається 14 травня та закінчується о 18.00 годині 05 червня.
Основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 11 липня. Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти.
Тестові завдання з іноземних мов укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов (англійська, іспанська, німецька, французька) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77 (далі - Програма № 77), за винятком завдань частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух».
Детальніше – за посиланням:
  https://mon.gov.ua/ua/news/vstup-2018-zatverdzheno-vsi-programi-za-yakimi-skladatimut-testi-dlya-vstupnikiv-na-magistraturu-z-prava-ta-mizhnarodnogo-prava
19 Чи можлива передача бюджетних місць на магістрів рішенням приймальної комісії ВНЗ відокремленому підрозділу?
Не допускається. Відповідно до абзацу другого пункту 2 розділу IV Умов прийому: «Прийом на навчання за державним та регіональним замовленням для здобуття ступенів магістра та доктора філософії у відокремлених структурних підрозділах закладів вищої освіти та структурних підрозділах закладів вищої освіти, які знаходяться в іншому населеному пункті, аніж місцезнаходження закладу вищої освіти, не проводиться»).
20 Чи можливе поновлення/переведення магістрів за умови закінчення лише першого семестру навчання, в межах наявного положення про поновлення/переведення?
У межах наявного Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів  закладів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України № 245 від 15 липня 1996 року, це можливо лише за згодою МОН.
21 Чи можемо використати вагові коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників для здобуття ступеня магістра?
Алгоритм розрахунку конкурсного бала визначений підпунктами 2-4 пункту 8 розділу VII Умов прийому.
22 У юстованих Умовах використовують словосполучення «єдиний вступний іспит з іноземної мови», тобто слово «фаховий» вилучено. Скажіть, будь ласка, як цей іспит правильно називається?
У абзаці четвертому підпункту 2 пункту 6 розділу І Умов прийому зазначено: «єдиний вступний іспит - форма вступного випробування з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), яка передбачає використання організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання»
23 Розділ VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення.
Пункт 4: З тексту не зрозуміло чи може вступник до магістратури звільнятися від складання вступного іспиту з іноземної мови, якщо він підтвердив свій рівень знань з англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment; німецької мови, дійсним сертифікатом TestDaf, французької мови, дійсним сертифікатом тесту DELF або DALF, як це було у 2017 році? Якщо така процедура можлива, то пропонуємо доповнити даний пункт абзацом відповідного змісту.
Вступник до магістратури не звільняється від складання єдиного вступного іспиту.
24 Розділ V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання.
Пункт 4: Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання. Крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки»  (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини», на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання визначаються Правилами прийому, при цьому прийом документів починається не пізніше 12 липня і закінчується не раніше 26 липня, а зарахування на навчання за державним замовленням – не пізніше 15 вересня. Чи можна встановлювати, за умови дотримання вказаних строків, різну тривалість прийому документів і, відповідно, різні терміни зарахування для різних освітніх програм?
Так, за умови дотримання вказаних в Умовах прийому 2018 року строків.
25 Вступ до магістратури у 2018 р буде на спеціальність, чи на освітню програму?
Вступники подають заяву для вступу на конкурсну пропозицію.
26 Чи можуть вступники освітнього ступеня магістра за неспорідненою спеціальністю проходити додаткове вступне випробування у формі фахової співбесіди? Надайте, будь ласка, відповідь, адже у глосарії умов прийому фахова співбесіда як категорія відсутня.
Форма такого випробування встановлюється закладами вищої освіти самостійно.
27 Середній бал на магістра зі спеціальностей, де передбачено складання вступного іспиту з іноземної мови (ЗНО) розраховувати за 20-бальною шкалою?
Підпунктом 3 пункту 8 розділу VII Умов прийому чітко прописана формула розрахунку конкурсного бала для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»), де зазначено : «П3 - оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ) відповідно до Правил прийому, якщо вони встановлені (за шкалою від 0 до 20 балів)»
Водночас оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови  та оцінка фахового вступного випробування встановлюється за шкалою від 100 до 200 балів.
28 З яких міркувань у пункті 4 розділу 5 Умов при вступі в магістратуру термін зарахування на навчання за державним замовленням встановлений не пізніше 15 вересня, а не 01 вересня?
Для зручності процесу зарахування, зокрема, здобувачів за заочною формою навчання
29 Яким чином і коли будуть визначені строки та порядок реєстрації  вступників для складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників галузей знань 03 «Гуманітарні науки» та спеціальностей 081 «Право» та 293 «Міжнародне право», які вступають на основі ступеня вищої освіти ( освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою  спеціальністю (напрям підготовки)? Згідно п.5,6 розділу 5 Умов, додаткові фахові вступні випробування повинні здійснюватися з 14 травня до 31 травня та випробування з 14 травня до 05 червня.
Визначено Порядком організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році, затвердженим наказом МОН № 270 від 22.03.2018 року
30 Чи може університет просити перерозподіл вакантних місць для магістрів пільгових категорій на основі ступеня бакалавра, які не пройшли по конкурсу на держзамовлення?
Ні.
31 Де та як мають реєструвати для участі у єдиному випробуванні з іноземної мови для вступу до магістратури на певні спеціальності, якщо у тому ВНЗ, де навчається вступник, такі спеціальності відсутні або не ведеться набір  до магістратури, або вступник не планує продовжувати там навчання і хоче вступати до іншого ВНЗ? Власних випускників (майбутніх) ВНЗ бачить у ЄДЕБО, а потенціальних випускників інших ВНЗ -  ні (відсутня інформація про результати навчання).
Особи, що не мають дипломів, зможуть зареєструватися на підставі довідки про навчання на випускному курсі.
32 У розділі V Умов прийому ст. 13 п.5 зазначено, що «для вступу на навчання для здобуття ступеня «магістра» за спеціальностями галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» вступники з інших спеціальностей складають додаткові вступні випробування з 14 по 31 травня, Тобто навіть не подавши документів до закладу вищої освіти (подача з 2 липня)»?
Як це відобразити при оформленні документів вступника, відомостей вступного випробування?
Вступник подає заяву до ЗВО про допуск до додаткових вступних випробувань.
33 На сторінці 17 Умов прийому зазначається, що вступник пред’являє сертифікат ЗНО або екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування. Чи правильно ми зрозуміли, що у разі вступу на магістратуру за визначеним терміном галузей знань пред’являється екзаменаційний листок?
Екзаменаційний листок ЄФВВ пред’являють вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».
34 Чи можливо буде здійснювати прийом за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» ОС «Магістр» на основі ОС «Бакалавр»?
Тільки для здобуття ступеня магістра ветеринарного спрямування на основі ПЗСО, молодшого спеціаліста.
35 Для конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра вступають на навчання для здобуття магістра за спеціальністю 223 «Медсестринство», вступний іспит з іноземної мови складається у ВНЗ чи у формі ЗНО?
У закладі вищої освіти.
36 Які категорії вступників на ОР «Магістр» отримують право на переведення на вакантні бюджетні місця?
Особи, зазначені у пункті 3 розділу ХІІ Умов прийому – для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» в межах місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною конкурсною пропозицією в порядку, передбаченому пунктом 6 розділу ІХ цих Умов, і надалі анульовані згідно з пунктом 1 розділу ХІ цих Умов.
37 У розділі V не вказано, в які строки проводиться  у закладах вищої освіти вступний іспит з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки», (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки»,06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування» та 29 «Міжнародні відносини» для вступників, які мають на це право.
Згідно з абзацом п’ятим пункту 5 розділу V Умов прийому, для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право») за всіма формами навчання основна сесія єдиного вступного іспиту проводиться 11 липня (додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти).
38 Абзац 2 розділу VI:
При вступі до магістратури за спеціальностями «Право» та «Міжнародне право» будуть і відкриті, і закриті конкурсні пропозиції?
В переміщених, комунальних, силових, відомчих закладах вищої освіти – фіксовані, в інших закладах – відкриті конкурсні пропозиції.
39 Якщо прийом заяв та документів на ступінь магістра триватиме до 14 вересня, чи можливо провести вступні іспити в дві сесії: наприкінці серпня та наприкінці вересня?
Так.
40 Відповідно до п. 4 розділу VІІ «Для конкурсного відбору осіб… які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра зараховуються:
3) для вступу за іншими спеціальностями - результати вступного іспиту з іноземної мови та інших фахових випробувань.
Фахових випробувань має бути декілька? Чи може це бути як:
КБ = оцінка з іноземної мови + оцінка з фаху (тест) + середній бал диплома бакалавра?
На розгляд закладу вищої освіти.
41 У розділі V пункт 5: «складання додаткових фахових випробувань для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти, здобутого за іншою спеціальністю починається 14 травня» — це помилкова дата, чи випробування проводиться попередньо, а потім подаються документи?
Так, додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), розпочинається 14 травня та закінчується 31 травня.
42 Чи можуть додаткові фахові вступні випробування при «перехресному» вступі проводитися у формі співбесіди?
За умови, що такий вид вступного випробування не впливатиме на загальний конкурсний бал
43 Що розуміється під терміном локальна пріоритетність (І розділ, пункт 4)?
Це пріоритети, які окремі заклади вищої освіти встановлюють при вступі на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-кваліфікаційного рівня.
45 Додаткові строки прийому до магістратури за спеціальностями 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика» триває до 30.11.18 — що це за процедура? Прийом заяв до магістратури розпочинається 02.07.2018, а не 12.07.2018?
Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за всіма формами навчання за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» на основі здобутого ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, додаткові строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб визначаються Правилами прийому в межах з 01 вересня до 30 листопада.
46 Для вступу до магістратури інших спеціальностей відсутній пункт зарахування сертифікату Bl в якості вищої оцінки з іспиту іноземної мови (p.VIІ, п.4) — це помилка?
Така можливість під час вступної кампанії 2018 року не передбачена.
47 Який диплом (бакалавра чи магістра, спеціаліста) враховується під час прийому до магістратури? (можуть бути різні середні бали)
Поданий вступником (що зазначений у заяві).
48 Який документ надає вступник до магістратури після складання єдиного вступного екзамену з іноземної мови?
Екзаменаційний листок.