A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Рівні Національної рамки кваліфікацій

Кваліфікаційні рівні

Рівень
Знання
Уміння/навички
Комунікація
Відповідальність і автономія
1
Базові загальні знання, розуміння найпростіших понять про себе і довкілля, основ безпечної поведінки
базові уміння/навички, необхідні для виконання простих завдань
інтеграція до груп, що складають найближче соціальне оточення

відповідне реагування на прості письмові та усні повідомлення
робота або навчання під безпосереднім керівництвом або наглядом у структурованому контексті

обмежена відповідальність за свої дії

формулювання елементарних суджень
2
Базові емпіричні знання та розуміння основних (загальних) процесів у сфері навчання та/або трудової діяльності
використання відповідної інформації для виконання нескладних завдань та розв’язання повсякденних проблем у типових ситуаціях із застосуванням простих правил, інструкцій та знарядь

оцінювання результатів власної діяльності відповідно до установлених критеріїв, застосування аргументації для обґрунтування власних думок та висновків
взаємодія в колективі з метою виконання завдань

продукування деталізованих усних і письмових повідомлень
робота та/або навчання під керівництвом або наглядом з певною самостійністю

індивідуальна відповідальність за результати виконання завдань під час навчання та/або трудової діяльності
3
Знання фактів, принципів, процесів та загальних понять у сфері навчання та/або професійної діяльності
виконання типових завдань та розв’язання проблем шляхом вибору і застосування базових методів, інструментів, матеріалів та інформації

оцінювання результатів виконання завдань відповідно до заздалегідь відомих критеріїв
здатність до ефективної роботи в команді

сприйняття критики, порад і вказівок

продукування деталізованих усних і письмових повідомлень, зокрема у професійній діяльності
відповідальність за виконання завдань під час роботи або навчання

адаптація своєї поведінки до зовнішніх обставин під час виконання завдань або розв’язання проблем
4
Емпіричні та теоретичні знання в широких контекстах та розуміння принципів, методів, процесів у сфері навчання та/або професійної діяльності
виконання складних спеціалізованих завдань, знаходження або прийняття рішень щодо специфічних проблем у сфері професійної діяльності або навчання

планування власної роботи та в обмеженому контексті організація, контроль, оцінювання та коригування роботи інших
здійснення наставництва, передавання досвіду

продукування складних деталізованих усних і письмових повідомлень, зокрема у професійній діяльності або навчанні
самоорганізація відповідно до правил, що існують у робочому або навчальному контекстах і зазвичай є передбачуваними, але можуть зазнавати змін

здійснення нагляду за повсякденною роботою інших, обмежена відповідальність за оцінювання та покращення результатів їх трудової або навчальної діяльності
5
Всебічні спеціалізовані емпіричні та теоретичні знання у сфері навчання та/або професійної діяльності, усвідомлення меж цих знань
широкий спектр когнітивних та практичних умінь/навичок, необхідних для розв’язання складних задач у спеціалізованих сферах професійної діяльності та/або навчання

знаходження творчих рішень або відповідей на чітко визначені конкретні та абстрактні проблеми на основі ідентифікації та застосування даних

планування, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб у спеціалізованому контексті
взаємодія з колегами, керівниками та клієнтами у питаннях, що стосуються розуміння, навичок та діяльності у професійній сфері та/або у сфері навчання

донесення до широкого кола осіб (колеги, керівники, клієнти) власного розуміння, знань, суджень, досвіду, зокрема у сфері професійної діяльності
організація та нагляд (управління) в контекстах професійної діяльності або навчання в умовах непередбачуваних змін

покращення результатів власної діяльності і роботи інших

здатність продовжувати навчання з деяким ступенем автономії
6
Концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання
поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання
донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації

збір, інтерпретація та застосування даних

спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово
управління складною технічною або професійною діяльністю чи проектами

спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах

формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти

організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп

здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії
7
Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень, критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань
спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур

здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах

здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності
зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються
управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів

відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів

здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії
8
Концептуальні та методологічні знання в галузі чи на межі галузей знань або професійної діяльності
спеціалізовані уміння/навички і методи, необхідні для розв’язання значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки та/або інновацій, розширення та переоцінки вже існуючих знань і професійної практики

започаткування, планування, реалізація та коригування послідовного процесу ґрунтовного наукового дослідження з дотриманням належної академічної доброчесності

критичний аналіз, оцінка і синтез нових та комплексних ідей
вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому

використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях
демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності

здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення