A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки
Наказ Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України
м. Київ
від 20 березня 2018 р.
№ 262

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства від 20 березня 2018 року

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ

 

Н А К А З

 

20 ___03____ 2018

м. Київ

№ 262

Про затвердження рішень

Атестаційної колегії Міністерства

щодо присвоєння вчених звань і

присудження наукових ступенів

від 20 березня 2018 року

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за № 1170/19908, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за                  № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від       20 березня 2018 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 1);

рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 2);

рішення вчених рад наукових установ про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати атестати старшого дослідника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 3);

 

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 4);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 5).

2. Скасувати:

рішення вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України від 22 грудня 2017 року, протокол № 10, про присвоєння вченого звання професора та відмовити у видачі атестата професора Багмут Ірині Юріївні;

рішення вченої ради Харківської державної зооветеринарної академії від 21 грудня 2017 року, протокол № 15, про присвоєння вченого звання професора та відмовити у видачі атестата професора Корнієнко Валентині Іванівні;

рішення вченої ради Київського національного університету культури і мистецтв  Міністерства культури України від 30 листопада 2017 року, протокол № 10, про присвоєння вченого звання доцента та відмовити у видачі атестата доцента Досенко Анжеліці Костянтинівні;

рішення вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» від 28 листопада 2017 року, протокол № 38, про присвоєння вченого звання доцента та відмовити у видачі атестата доцента Четовій Наталії Йосипівні;

рішення вченої ради Харківського національного університету імені               В. Н. Каразіна від 22 грудня 2017 року, протокол № 18, про присвоєння вченого звання доцента та відмовити у видачі атестата доцента Огнівенко Олені Володимирівні;

рішення вченої ради Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України від 22 грудня 2017 року, протокол № 10, про присвоєння вченого звання доцента та відмовити у видачі атестата доцента Резніченку Олександру Георгійовичу;

рішення вченої ради Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка від 28 листопада 2017 року, протокол № 4, про присвоєння вченого звання доцента та відмовити у видачі атестата доцента Ванюзі Людмилі Степанівні;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 09.052.02 ДВНЗ «Криворізький національний університет» від 10 листопада 2017 року, протокол № 2, про присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.15.02 «Підземна розробка родових корисних копалин» та відмовити у видачі диплома доктора технічних наук Калініченко Олені Всеволодівні на підставі висновку;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 64.053.07 Харківського національного педагогічного університету імені  Г. С. Сковороди від 7 грудня 2017 року, протокол № 28, про присудження наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти» та відмовити у видачі диплома доктора філософських наук Романковій Лілії Миколаївні на підставі висновку;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 41.060.01 Одеського національного морського університету від 26 травня 2017 року, протокол № 10, про присудження наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.22.01 «Транспортні системи» та відмовити у видачі диплома кандидата технічних наук Круку Юрію Юрійовичу на підставі висновку;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 26.053.16 Національного педагогічного університету  імені М. П. Драгоманова від 30 листопада           2017 року, протокол № 10/1.1, про присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» та відмовити у видачі диплома кандидата філософських наук Москаєвій Ользі Олександрівні на підставі висновку;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 64.053.07 Харківського національного педагогічного університету імені  Г. С. Сковороди від 26 грудня 2017 року, протокол № 29, про присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти» та відмовити у видачі диплома кандидата філософських наук Подолякіній Ользі Василівні на підставі висновку;

рішення спеціалізованої вченої ради Д 64.053.07 Харківського національного педагогічного університету імені  Г. С. Сковороди від 26 грудня 2017 року, протокол № 29, про присудження наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.10 «Філософія освіти» та відмовити у видачі диплома кандидата філософських наук Чжан Сінь (громадянка Китайської Народної Республіки)  на підставі висновку.

3. Звернути увагу спеціалізованих вчених рад на те, що:

скасування Міністерством рішення спеціалізованої вченої ради щодо дисертації тягне за собою вжиття заходів, передбачених пунктом 26 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (далі – Порядок);

персональну відповідальність за науковий рівень захищених у радах дисертацій несуть керівники рад, що передбачено абзацом восьмим пункту 7 Порядку.

4. Керівникам ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України», ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Класичного приватного університету, Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури України, Одеського національного університету імені І. І. Мечникова, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, та висловити зауваження:

1) за порушення вимог пункту 18 Порядку щодо призначення офіційних опонентів голові спеціалізованої  вченої  ради Д 26.550.01 Бухтіаровій Т. А., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата біологічних наук Мєшкової Н. О.;

2) за порушення вимог пункту 13 Порядку стосовно оформлення автореферату дисертації    вченому    секретарю    спеціалізованої   вченої   ради К 20.051.08 Чуйку О. Д., кандидату мистецтвознавства, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Степанюка І. В.;

3) за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду,  стосовно якості проведення попереднього розгляду дисертації в раді голові спеціалізованої  вченої  ради Д 17.127.10 Порохні В. М., доктору економічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора економічних наук Шерстенникова Ю. В.;

4) за порушення  пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду стосовно оформлення атестаційної справи вченому секретареві спеціалізованої вченої  ради Д 26.850.01 Карпову В.В., кандидату історичних наук, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Литвиненка В. А.;

5) за порушення  пункту 4.2 Положення про спеціалізовану вчену раду стосовно захисту дисертацій близькими особами керівників ради голові спеціалізованої  вченої  ради Д 41.051.03 Топчієву О. Г., доктору географічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата географічних наук Світличної Д. О.;

6) за порушення  пункту 4.8 Положення про спеціалізовану вчену раду стосовно оформлення атестаційної справи   вченому   секретареві  спеціалізованої   вченої    ради  К 41.051.07 Крюковій М. А., кандидату психологічних наук, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Карпенка А. П.;

7) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, стосовно особистої відповідальності наукового керівника за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Родіній Н. В., доктору психологічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата психологічних наук Карпенка А. П.;

8) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, стосовно особистої відповідальності наукового керівника за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Ільченко С. В., доктору економічних наук, старшому науковому співробітнику, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Глушко Г. М.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

 

Міністр                                                                                                Л. М. Гриневич  

 


Погоджено:

Перший заступник Міністра
В. В. Ковтунець


Заступник Міністра
Ю. М. Рашкевич


Державний секретар
П. Б. Полянський


Директор департаменту
атестації кадрів вищої
кваліфікації та ліцензування
А. Г. Шевцов


Директор департаменту
правового забезпечення
М. М. Ярмистий
 
 

Костецька Н. М.

287-8263, 481-3276