A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки
Наказ Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України
м. Київ
від 12 грудня 2017 р.
№ 1605

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присвоєння вчених звань і присудження наукових ступенів від 12 грудня 2017 року чинний

Відповідно до підпункту 7 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», підпунктів 47, 48 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 656, Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567, Положення про атестаційну колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 р. за  № 1169/19907, та на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства від 12 грудня 2017 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

рішення вчених рад закладів вищої освіти та наукових установ про присвоєння вченого звання професора і видати атестати професора здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 1);

рішення вчених рад закладів вищої освіти про присвоєння вченого звання доцента і видати атестати доцента здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 2);

рішення вчених рад наукових установ про присвоєння вченого звання старшого дослідника і видати атестати старшого дослідника здобувачам вченого звання відповідно до списку (додаток 3);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня доктора наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи доктора наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 4);

рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукового ступеня кандидата наук з галузей науки та за науковими спеціальностями і видати дипломи кандидата наук здобувачам наукового ступеня відповідно до списку (додаток 5).

2. Керівникам

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»,

ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС,

ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»,

ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології  ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»,

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України,

Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України,

Херсонського державного університету,

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

взяти до відома порушення, виявлені під час проведення Міністерством експертизи дисертацій та розгляду атестаційних справ здобувачів наукових ступенів, і висловити зауваження:

1) за порушення  пункту 9 Порядку щодо додавання до дисертації, що містить науково-прикладні результати, документів, які підтверджують практичне використання отриманих здобувачем результатів, вченому секретарю спеціалізованої  вченої  ради Речкіній О. О., доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Турчиної І. П.;

2) за порушення вимог пункту 13 Порядку щодо оформлення автореферату дисертації вченому секретарю спеціалізованої  вченої  ради Ващаєву С. С., кандидату економічних наук, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата економічних наук Єфанової Т. І.;

3) за порушення вимог пункту 16 Порядку щодо персональної відповідальності керівника вищого навчального закладу або наукової установи за якість підготовки висновку про наукову та практичну цінність результатів дисертації:

директору ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС Дячуку Д. Д., доктору медичних наук, старшому науковому співробітнику, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора медичних наук Бевзенко Т. Б.;

ректору Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України Зіменковському Б. С., доктору фармацевтичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Шкребнюк Р. Ю.;

проректору з наукової роботи Національного медичного університету імені О. О. Богомольця МОЗ України Черенько Т. М., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Маланчука О. Б.;

4) за порушення вимог пункту 18 Порядку щодо призначення офіційних опонентів голові спеціалізованої  вченої  ради Лисиченку Г. В., доктору технічних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора геологічних наук Удалова І. В.;

вченим секретарям спеціалізованих  вчених  рад:

Окуневич Т. Г., кандидату педагогічних наук, доценту, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук Божко О. П.;

Яценку В. Г., кандидату геолого-мінералогічних наук, старшому науковому співробітнику, щодо дисертації здобувача наукового ступеня доктора геологічних наук Удалова І. В.;

5) за порушення  пункту 3.1 Положення про спеціалізовану вчену раду щодо якості проведення попереднього розгляду дисертації в раді членам комісії ради з попереднього розгляду дисертації:

Слонецькому Б. І., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Шепетько-Домбровського О. Г.;

Біляєвій О. О., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Шепетько-Домбровського О. Г.;

Мамчичу В. І., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Шепетько-Домбровського О. Г.;

6) за порушення вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017 року  № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 лютого 2017 року за № 155/30023, щодо оформлення анотації в дисертації голові спеціалізованої  вченої  ради Макару Ю. І., доктору історичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Пурій М. Р.;

вченому секретарю спеціалізованої  вченої  ради Катеринчуку П. М., кандидату політичних наук, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата політичних наук Пурій М. Р.;

7) за порушення пункту 40 Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів щодо особистої відповідальності наукового керівника за якісне написання здобувачем дисертації науковому керівнику Саволюку С. І., доктору медичних наук, професору, щодо дисертації здобувача наукового ступеня кандидата медичних наук Шепетько-Домбровського О. Г.

3. Видати:

Похил Олені Миколаївні дублікат атестата доцента кафедри технології переробки продукції тваринництва про присвоєння вченого звання доцента на підставі клопотання вченої ради Дніпропетровського державного аграрного університету, визнавши атестат доцента 12 ДЦ № 030318 недійсним;

Сабурову Олександру Івановичу дублікат атестата доцента кафедри технології матеріалів про присвоєння вченого звання доцента на підставі клопотання вченої ради Одеського державного морського університету, визнавши атестат доцента ДЦ АР № 003330 недійсним.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В. В.

 

 Міністр                                                                                                Л. М. Гриневич