A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки
Наказ Міністерства освіти і науки України Наказ Міністерства освіти і науки України
м. Київ
від 15 травня 2013 р.
№ 522

Про затвердження Положення про колегію Міністерства освіти і науки України

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 2 жовтня 2003 р. № 1569 «Про затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації», наказу Міністерства освіти і науки України від 08.05.2013 №496 «Про утворення колегії Міністерства освіти і науки України»

НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про колегію Міністерства освіти і науки України, що додається.

Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.11.2011 № 1335 «Про затвердження Положення про колегію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України».

Департаменту управління справами (Запольська Н. М.) зробити відмітку у справах архіву.

Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                                                                Д. В. Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

15.05.2013 № 522

Положення

про колегію Міністерства освіти і науки України

Положення про колегію Міністерства освіти і науки України (далі – Положення) визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Міністерства освіти і науки України (далі – Колегія).

Колегія є консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Міністерством освіти і науки України (далі ‑ Міністерство) своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

У своїй роботі Колегія керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, наказами Міністерства, інших центральних органів виконавчої влади, дорученнями Президента України, Прем’єр-міністра України, Міністра освіти і науки України (далі ‑ Міністра) а також цим Положенням.

Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається Міністром.

 

Функції Колегії

Колегія Міністерства:

обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Міністерства;

розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності;

формування та реалізації державної політики у сфері освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності;

обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку сфери освіти і науки, інновацій та інформатизації, інтелектуальної власності, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра; територіальних органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, що належать до сфери управління Міністерства;

аналізує стан роботи Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра; територіальних органів управління освітою, підприємств, установ, організацій, закладів освіти, що належать до сфери управління Міністерства, з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

розглядає результати роботи Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра; територіальних органів управління освітою, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на Міністерство.

Склад Колегії

 

До складу Колегії входять Міністр (голова колегії), перший заступник Міністра, заступник Міністра, заступник Міністра-керівник апарату; можуть входити: керівники самостійних структурних підрозділів апарату Міністерства, керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, а також за згодою ‑ представники інших державних органів, Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування; наукових і навчальних закладів, організацій і установ; громадських організацій; всеукраїнських профспілок, їх об'єднань; всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців; інші особи.

Кількісний та персональний склад Колегії затверджує Міністр.

Організація роботи Колегії

Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Планові засідання Колегії проводяться один раз на місяць, позапланові – у разі потреби. Голова Колегії може визначити іншу періодичність проведення засідань колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені, виїзні та підсумкові засідання Колегії, а також спільні засідання з колегіями інших центральних органів виконавчої влади.

Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою плану засідань на півріччя, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання Колегії, доповідачі та орієнтовна дата проведення засідань Колегії.

Затверджений план засідань Колегії розсилається не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя членам Колегії, керівникам структурних підрозділів Міністерства, керівникам центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра; керівникам підприємств, установ, організацій, закладів освіти, що належать до сфери управління Міністерства.

Додаткові питання до затвердженого плану засідань Колегії можуть бути включені до порядку денного засідання Колегії за рішенням голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання Колегії визначається головою Колегії.

Підготовка проекту порядку денного засідання Колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретарем Колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові Колегії для погодження.

На розгляд Колегії подаються:

проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

довідки (доповідні записки) з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

проекти рішень Колегії;

список членів Колегії;

список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

Членам Колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один день до засідання.

Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання Колегії, надають матеріали секретарю Колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення.

Керівники структурних підрозділів Міністерства, відповідальні за підготовку питання, що розглядаються на засіданні Колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів Міністерства та органів виконавчої влади, залучених до підготовки необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідань Колегії

Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку покладено виконання обов’язків Міністра.

Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів Колегії.

Члени Колегії беруть участь у засіданні особисто.

Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має попередити голову Колегії, а також має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

21. Порядок денний засідання і рішення Колегії затверджуються членами Колегії шляхом голосування.

22. Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови Колегії.

23. Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні  пояснення.

24. Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

25. Рішення Колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів Колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні Колегії і враховується під час голосування.

26. У разі проведення спільних засідань колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Після засідання Колегії структурний підрозділ (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із членами колегії, керівниками заінтересованих структурних підрозділів Міністерства і подає на розгляд голови Колегії.

28. Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Міністерства.

Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу).

29. Рішення Колегії з кожного питання порядку денного оформляються окремо, на відповідних бланках, які підписуються головуючим на засіданні та секретарем Колегії або працівником, який веде протокол.

Рішення спільних засідань Колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій центральних органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

Рішення Колегії доводяться до членів колегії, керівників структурних підрозділів Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра; керівників територіальних органів управління освітою, установ, організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

Стенографування (технічний запис) засідань Колегії забезпечує підрозділ (окремий працівник), визначений Міністром.

Матеріали засідань Колегії зберігаються в установленому порядку у секретаря Колегії.

Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється Міністерством.

Контроль за виконанням рішень Колегії

Контроль за виконанням рішень Колегії здійснює відділ контролю та перевірки виконання актів та доручень.

Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

Директор департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об’єднаннями

А. В. Марченко