A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Сергій Шкарлет звернувся до міністрів освіти Ради Європейського Союзу/Serhiy Shkarlet addressed the Ministers of Education of the Council of the European Union

Опубліковано 17 березня 2022 року о 09:35


16 березня 2022 року, Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет звернувся до міністрів освіти Ради Європейського Союзу на нараді у форматі відеоконференції «Скоординована та солідарна європейська відповідь на війну в Україні у сфері освіти».

«21 день Україна потерпає від брутальної, жорстокої та широкомасштабної військової агресії російської федерації. Війська агресора атакують українські міста, здійснюють обстріли цивільного населення, житлових будинків, дитячих садків, шкіл, коледжів, університетів. На сьогодні пошкоджено або зруйновано понад 400 закладів освіти. А  найжахливішим є те, що відбуваються втрати серед мирного населення, – від рук окупантів гинуть діти. Станом на ранок 16 березня 2022 року окупанти вбили вже 103 дитини», – повідомив Сергій Шкарлет.

Міністр зазначив, що враховуючи складні обставини для системи освіти сьогодні Міністерством створено умови та відкрито вільний доступ до багатьох онлайн-ресурсів для дистанційного та змішаного форматів навчання як в Україні, так і за кордоном; запущено проєкти з психологічної підтримки дітей та їхніх батьків під час воєнного стану; успішно функціонує національна електронна платформа «Всеукраїнська школа онлайн», на якій розміщено уроки, що відповідають українській шкільній програмі та яка є постійно доступною і за межами України, використовується у понад 120 країнах.

Сергій Шкарлет звернувся з проханням про підтримку і розвиток цієї онлайн-платформи, а також надання спеціальних грантів для наповнення її новими матеріалами з різних предметів, у тому числі психологічної підтримки дітей в умовах війни.

«Я  вірю, що після закінчення війни наші діти обов'язково повернуться до своїх рідних домівок. Знаю, що у багатьох країнах вже є програми інтеграції дітей до нового місця здобуття освіти, але, користуючись нагодою, звернувся з проханням до колег створити для наших дітей можливість вивчати українську мову та історію України, де б вони не були. Це наша культура та ціле покоління наших громадян, які мають отримати можливість вчити рідну мову та історію, щоб повернутись додому та будувати нову Україну», – зазначив Сергій Шкарлет.

Водночас наразі невідкладним питанням є оперативна підтримка та задоволення освітніх потреб переміщених українських громадян: дітей, учнів, студентів. Сергій Шкарлет зазначив, що вітає ідею створення Міністрами освіти країн ЄС групи підтримки України.

Також Міністр звернувся до Ради Міністрів ЄС з проханням розглянути можливість створення серед країн ЄС окремої програми або фонду з відновлення освітньо-наукової інфраструктури та функціонування освітньо-наукової галузі України.

Сергій Шкарлет подякував європейським колегам-Міністрам за непохитну підтримку в боротьбі з безпрецедентним проявом агресії з боку рф та звернувся до них із проханням підтримати прагнення України до вступу в ЄС і закриття неба над Україною.

Саме за ініціативи Міністра освіти та релігійних справ Грецької Республіки пані Нікі Керамеус і за абсолютної підтримки Міністра національної освіти, молоді та спорту Французької Республіки пана Жан-Мішель Бланке відбулася сьогоднішня нарада.

Від МОН, від себе особисто та від усього українського народу Міністр подякував за ту ту підтримку та кроки, які вже було здійснено у сфері освіти та науки.

«Переконаний, що попереду, після перемоги Україною окупантів, нас очікує багато спільних заходів для реалізації прогресивних ідей та ініціатив. Маю надію, що сьогоднішня зустріч надасть новий поштовх і посилить співробітництво між нашими країнами для поглиблення партнерських відносин, напрацювання нових перспектив та досягнення найкращих взаємовигідних результатів», – підкреслив Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, відбулося надзвичайне засідання Секторальної робочої групи «Освіта і наука» для формування міжнародної коаліції на підтримку української освіти.


On March 16, 2022, the Minister of Education and Science Serhiy Shkarlet addressed the Ministers of Education of the Council of the European Union at a video conference "Coordinated and solidary European response to the war in Ukraine in the field of education.". 

"21 days Ukraine suffers from brutal, cruel and large-scale military aggression by the Russian Federation. The aggressor's troops are attacking Ukrainian cities, shelling civilians, homes, kindergartens, schools, colleges, and universities. To date, more than 400 educational institutions have been damaged or destroyed. And the most horrible thing is that there are casualties among the civilian population - children die at the hands of the occupiers. As of the morning of March 16, 2022, the occupiers have already killed 103 children, "said Serhiy Shkarlet.

The Minister noted that given the difficult circumstances for the education system, today the Ministry has created conditions and opened free access to many online resources for distance and combined learning formats both in Ukraine and abroad; projects for psychological support of children and their parents during the state of war were launched; The national digital platform "All-Ukrainian online school", which contains lessons that correspond to the Ukrainian school curriculum and which is constantly available outside Ukraine, is successfully operating in more than 120 countries.

Serhiy Shkarlet asked for support and development of this online platform, as well as the provision of special grants to fill it with new materials on various subjects, including psychological support for children in war.

"I believe that after the war, our children will definitely return to their homes. I know that many countries already have programs to integrate children into a new place of education, but I took this opportunity to ask colleagues to create an opportunity for our children to learn the Ukrainian language and history of Ukraine, wherever they may be. This is our culture and a whole generation of our citizens who have the opportunity to learn their native language and history to return home and build a new Ukraine, "said Serhiy Shkarlet.

At the same time, the urgent issue is to promptly support and meet the educational needs of displaced Ukrainian citizens: children, pupils, students. Therefore, I sincerely welcome the idea of EU ministers to establish a group supporting education in Ukraine, which will coordinate the solution of educational and scientific issues.

The Minister also asked the EU Council of Ministers to consider the possibility of creating a separate program or fund among the EU countries for the restoration of educational and scientific infrastructure and the functioning of the educational and scientific sector of Ukraine.

Serhiy Shkarlet thanked his European counterparts for their unwavering support in the fight against unprecedented aggression by Russia and took the opportunity to support Ukraine's aspirations to join the EU and close the sky over Ukraine.

It was at the initiative of the Minister of Education and Religious Affairs of the Hellenic Republic, Niki KERAMEUS, and the absolute support of such an initiative by the Minister of National Education, Youth and Sports of the French Republic, Jean-Michel BLANKE.

On behalf of the Ministry of Education and Science, himself and the entire Ukrainian people, the Minister thanked for the support and steps that have already been taken in the field of education and science.

"I am convinced that in the future, after the victory of Ukraine's occupiers, we will have many joint measures to implement progressive ideas and initiatives. I hope that today's meeting will give a new impetus and strengthen cooperation between our countries to deepen partnerships, develop new prospects and achieve the best mutually beneficial results, "said Sergei Shkarlet.

We would like to remind you that an extraordinary meeting of the Sectoral Working Group "Education and Science" was held to form an international coalition in support of Ukrainian education.