A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Пропонуємо для громадськості Проект Положення про конкурс щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

Опубліковано 22 березня 2018 року о 11:26

Проект

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурс щодо обрання членів

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

IЗагальна частина

         1. Це Положення визначає порядок проведення конкурсу щодо обрання членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (далі Конкурс) та кваліфікаційні вимоги до кандидатів.

         2. Відповідно до першої частини статті 19 Закону України «Про вищу освіту» Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі Національне агентство) складається із двадцяти трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України на підставі рішення Конкурсної комісії (далі – Комісія) за результатами конкурсного відбору, що відбувається з дотриманням принципів гендерного балансу та галузевого представництва.

         3. Відповідно до другої та третьої частин 19 Закону України «Про вищу освіту» склад Національного агентства формується із забезпеченням представництва не більше однієї особи від галузі знань та включає:

три особи, які обираються з числа представників всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців;

дві особи з числа здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

не менше одного представника з числа осіб, які працюють за основним місцем роботи у:

         - Національній академії наук України;

         - національній галузевій академії наук (по одному представнику від кожної академії);

         - вищому навчальному закладі державної форми власності;

         - вищому навчальному закладі комунальної форми власності;

         - вищому навчальному закладі приватної форми власності.

         Особа може бути висунута кандидатом у члени Національного агентства суб’єктами, зазначеними вище, або шляхом самовисування.

         4. Принципи забезпечення гендерного балансу регулюються відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

         5. При забезпеченні дотримання принципу галузевого представництва Конкурсна комісія керується переліком галузей знань, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266  «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

         6. Відповідно до другої та третьої частин статті 19 Закону України «Про вищу освіту» не може бути членом Національного агентства особа, яка:

         - за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

         - має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

         - за вироком суду позбавлена права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю;

         - за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

         - піддавалася адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язане з корупцією, - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

         - підпадає під дію частини третьої або четвертої статті 1 Закону України  «Про очищення влади»;

         - відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

         До складу Національного агентства не можуть входити члени Комісії, керівники і заступники керівників Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, вищих навчальних закладів, наукових установ, засновники приватних вищих навчальних закладів, державні службовці. Однак такі особи, крім членів Комісії та засновників приватних закладів вищої освіти, можуть приймати участь у конкурсі за умови подання до Комісії заяви про звільнення з відповідної посади у разі обрання членом Національного агентства.

         Строк повноважень членів Національного агентства становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства більше двох строків.

IIРішення про проведення Конкурсу

 

1. Рішення про проведення Конкурсу приймає Комісія.

Рішення про проведення Конкурсу має містити:

1) строк та місце подання документів для участі у Конкурсі;

2) перелік документів, необхідних для участі в Конкурсі;

3) кваліфікаційні вимоги до кандидатів;

4) дату початку конкурсного відбору.

Рішення Комісії про проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН не пізніше ніж за 5 робочих днів до початку прийому документів.

2. Рішення про проведення Конкурсу приймається на таких підставах та у такі строки:

        при створенні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – протягом двох тижнів після затвердження в установленому порядку цього Положення;

        у випадку завершення строку повноважень члена Національного агентства – не пізніше ніж за два місяці до завершення строку його повноважень;

        при достроковому припиненні повноважень члена Національного агентства – протягом чотирнадцяти робочих днів з дня дострокового припинення його повноважень

        якщо за результатами Конкурсу Комісією не відібрано кандидатів на всі вакантні посади або відібраний нею кандидат відмовився від призначення членом Національного агентства або порушено порядок проведення Конкурсу – протягом чотирнадцяти робочих (додатковий Конкурс).

IIIЕтапи проведення Конкурсу

         1. Прийняття рішення Комісією про терміни проведення Конкурсу та оприлюднення відповідного оголошення на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

         2. Прийняття документів від осіб, які бажають узяти участь у Конкурсі, на електронну пошту, адреса якої визначена в оголошенні про Конкурс. Оприлюднення списку осіб, які бажають узяти участь у Конкурсі на офіційному веб-сайті МОН.

         3. Перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам.

         4. Вивчення поданих документів та формування переліку потенційних кандидатів у члени Національного агентства. Оприлюднення списку кандидатів у члени Національного агентства на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН. Прийняття додаткових документів від потенційних кандидатів у члени Національного агентства в електронному та паперовому виді та їх перевірка на відповідність установленим законодавством вимогам.

         5. Визначення  результатів проведення Конкурсу із формуванням складу обраних членів Національного агентства.

  6. Оприлюднення результатів Конкурсу.

         Дата, час і місце проведення Конкурсу, а також терміни подання документів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН не пізніше, як за 30 календарних днів до дати проведення Конкурсу.

  Оприлюдненню підлягають прізвище, ім’я та по батькові, номер службового телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

 

IVКваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Національного агентства

 

Основними кваліфікаційними вимогами до кандидатів у члени Національного агентства є:

Вища освіта, науковий ступень та/або вчене звання, крім представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня.

Стаж роботи:

загальний стаж роботи не менше  десяти років, крім представників  здобувачів вищої освіти першого або другого рівня;

досвід фахової роботи не менше п’яти років, крім представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня.

Професійні досягнення у відповідній галузі знань.

Знання освітнього законодавства України.

Вільне володіння державною мовою.

Високі морально-етичні та професійні якості.

Знання англійської мови.

 

Додаткові дані, що надають конкурсну перевагу:

- результативний досвід роботи з міжнародними і вітчизняними організаціями, що працюють у сфері освіти, та освітніми проектами;

-    досвід запровадження інновацій в освітній процес, наукову діяльність чи управління закладом вищої освіти або науковою установою чи їх структурними підрозділами;

-    науковий доробок, визнаний на національному рівні, який включає публікації, що обліковуються у міжнародних (Web of Science, Scopus, Google Scholar) та національній (Бібліометрика української науки) наукометричних базах даних;

- досвід участі у процесі атестації кадрів вищої кваліфікації (головування і членство в спеціалізованих учених та експертних радах, опонування дисертацій, наукове керівництво/консультування щодо здобувачів наукових ступенів);

-    досвід роботи чи стажування/навчання в закордонному  закладі вищої освіти та/або науковій установі;

- результативний досвід роботи реалізації міжнародних проектів з міжнародними і вітчизняними організаціями, що працюють у сфері освіти;

- активна участь у робочих групах (міжвідомчих, МОН, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти);

- участь у робочих групах, міжнародних і національних публічних заходах (конференціях, семінарах), присвячених реформуванню сфери освіти та системи кваліфікацій;

- інші досягнення, які характеризують підготовленість до виконання обов’язків члена Національного агентства. 

 

VПерелік документів, необхідних для участі в конкурсі, 

та строк їх подання

 

Письмова заява про участь у Конкурсі щодо обрання членом Національного  агентства за формою згідно з Додатком 1.

При висуненні кандидатом у члени Національного агентства:

представником закладу вищої освіти подається витяг з протоколу засідання Вченої ради відповідного вищого навчального закладу; 

представником Національної академії наук України, національної галузевої академії наук подається витяг з протоколу засідання Президії Національної академії наук України, витяг з протоколу засідання Президії відповідної національної галузевої академії наук;

представником всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців подається витяг з протоколу засідання Ради відповідного всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців;

претенденти, які самостійно висувають свої кандидатури в члени Національного агентства, подають два рекомендаційних листи від інституцій або авторитетних представників закладів вищої освіти або наукових установ.

Професійне резюме українською та англійською мовами із зазначенням галузі знань та можливості працювати у Національному агентстві на постійній основі.

Проект програми діяльності Національного агентства відповідного кандидата у члени Національного агентства із пропозиціями щодо виконання своїх функцій (обов’язків) у разі обрання членом Національного агентства (не більше 5000 знаків українською та англійською мовами).

Письмова заява про звільнення з відповідної керівної посади у разі обрання членом Національного агентства; письмова заява про звільнення з посади у випадку обрання до керівного складу Національного агентства.

Додаткові документи, які кандидат вважає подати за потрібне.

         Після проведення конкурсного відбору претенденти додатково подають наступні документи:

Копія (копії) документа (документів) про освіту.

Копія (копії) документа (документів) про присвоєння наукового ступеня, вченого звання, почесного звання (у разі наявності).

Копії документів про державні, відомчі нагороди (у разі наявності).

Довідка з місця роботи про займану посаду на час подання документів на участь у конкурсі.

 Довідки про відсутність перешкод щодо участі у Конкурсі та зайняття посади члена Національного агентства, які встановлені другою та третьою частинами статті 19 Закону України «Про вищу освіту».

 Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені третьою або четвертою частинами статті 1 Закону України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону за формою згідно з Додатком 2 або довідка про проходження відповідної перевірки.

 Заяву на згоду на оприлюднення персональних даних.

 

VIПроведення конкурсного відбору кандидатів

 

Конкурсний відбір кандидатів проводиться за такою процедурою:

1) перевірка поданих заяв і документів на відповідність кваліфікаційним вимогам до членів Національного агентства;

2) розподіл заяв і документів та відбір кандидатів за суб’єктами представлення та галузями знань, у яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти першого або другого рівня та присуджено наукові ступені кандидата/доктора наук;

3) прийняття рішення про допуск кандидатів до Конкурсу або відмова у допуску до участі в Конкурсі;

4) оприлюднення відомостей про кандидатів відповідно до поданих ними документів на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН;

5) відбір шляхом відкритого голосування за групами кандидатів, які згідно з рішенням Комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов’язків членів Національного агентства, та їх рекомендація до участі в співбесіді, що фіксується відповідним протоколом засідання Комісії;

6) повідомлення кандидатів про дати проведення співбесід;

7) проведення співбесід;

8) відбір шляхом відкритого голосування за групами кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, що відповідає кваліфікаційним вимогам та згідно з обґрунтованим рішенням Комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання обов’язків члена Національного агентства; рішення Комісії щодо відбору кандидатів вважається прийнятим, якщо воно підтримано більшістю від кількісного складу з числа міжнародних представників та від кількісного складу з числа національних представників;

9) рішення Комісії фіксується у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні, надсилається протягом трьох робочих днів всім членам Комісії і оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН;

протокол засідання Комісії підписується членами Комісії, що взяли участь в її засіданні, та повинен містити:

  дату та місце проведення засідання;

  час початку і закінчення засідання;

  порядок денний засідання;

  питання, що розглядалися на засіданні, із зазначенням черговості їх розгляду;

  прийняте Комісією рішення за результатами голосування окремо з кожного питання порядку денного;

  підписи, прізвища та ініціали всіх присутніх на засіданні членів комісії;

10) письмове повідомлення кандидатів про результати конкурсного відбору.

Комісія визначає переможців Конкурсу на підставі відповідності кандидатів кваліфікаційним вимогам та результатів співбесід. Якщо переможець Конкурсу зняв свою кандидатуру або його не може бути призначено на посаду члена Національного агентства Комісія проводить повторний відбір шляхом відкритого голосування за кандидатів з числа тих, які пройшли співбесіду з Комісією.

VII. Оприлюднення результатів конкурсного відбору

Інформація про час та місце проведення засідання Комісії, на якому здійснюватиметься відбір кандидатів до членів Національного агентства, оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН не пізніше ніж за 48 годин до його початку з надсиланням листів-запрошень учасникам конкурсу на адресу електронної пошти.

Засідання Комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. МОН забезпечує відео- та аудіофіксацію і трансляцію у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Комісії на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

Інформація про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди з Комісією, та про кандидатів, відібраних Комісією для призначення на посаду члена Національного агентства, оприлюднюється Комісією на офіційних веб-сайтах Кабінету Міністрів України та МОН.

Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Комісією рішення про затвердження його результатів.

__________________________________________________

Зауваження та пропозиції надсилайте на адресу: rashkev@mon.gov.ua