A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Державне замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію


1. Тематика Конкурсу

На Конкурс подаються науково-технічні (експериментальні) розробки (далі – науково-технічні розробки) за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, визначеними пунктами 2-6 статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”, а саме:

 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • енергетика та енергоефективність;
 • раціональне природокористування;
 • науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;
 • нові речовини і матеріали.

 

2. Умови та місце проведення Конкурсу

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору наукових, науково-технічних робіт, що плануються до виконання за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 739 (далі – Порядок) та Положення про проведення Міністерством освіти і науки України конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2017 № 192, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 березня 2017 р. за № 339/30207 (далі – Положення).

На Конкурс науково-технічні розробки подаються у формі заявки на участь у конкурсі науково-технічних розробок за державним замовленням
(далі – заявка), заповненої учасником Конкурсу.

Зразок форми заявки на участь у Конкурсі та рекомендації щодо її заповнення додаються до цього Оголошення.

Критерії конкурсного відбору

Конкурсний відбір науково-технічних розробок здійснюється за результатами наукової і науково-технічної експертизи за такими критеріями:

 • спрямованість на отримання науково-технічного (прикладного) результату, доведеного до стадії практичного використання;
 • відповідність запланованого науково-технічного (прикладного) результату пріоритетним державним потребам для забезпечення розвитку економіки, суспільства, зміцнення національної безпеки на основі використання наукових та науково-технічних досягнень, у тому числі шляхом розроблення технологій подвійного призначення.

Актуальність, спрямованість на задоволення пріоритетних державних потреб науково-технічної розробки мають бути підтверджені не менше ніж двома листами підтримки від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, у тому числі тих, які є потенційними виробниками та/або споживачами науково-технічної продукції, що буде створена як результат науково-технічної розробки, а також провідних науковців (далі – листи підтримки).

Заявки, що містять державну таємницю, до розгляду не приймаються.

Строк виконання науково-технічних розробок – до двох років, починаючи з 2019 року.

Учасником Конкурсу вважається підприємство, установа або організація, яким (якою) подано хоча б одну Заявку на участь у Конкурсі (далі – учасник Конкурсу).


Учасники Конкурсу подають такі документи:

1)      заявка (три оригінальних примірники), засвідчена підписами наукового керівника науково-технічної розробки та її авторів, керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності). 

Подання ксерокопій Заявки не допускається;

2)      листи підтримки (один примірник – оригінал, два примірники – ксерокопії);

3)      оптичний носій, який містить Заявку в електронному вигляді (у форматі *.doc  та *.pdf)  та скан-копії листів підтримки (у форматі *.pdf);

4)      супровідний лист із переліком матеріалів, що подаються учасником на Конкурс, на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності);

5)      лист на бланку учасника Конкурсу, засвідчений підписом керівника учасника Конкурсу та його печаткою (у разі наявності), в якому учасник Конкурсу підтверджує відсутність підстав для відхилення заявки учасника Конкурсу відповідно до пункту 5 критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 118.

Документи подаються у картонній папці з позначкою “Конкурс науково-технічних розробок за державним замовленням”, на титульній сторінці якої вказуються пріоритетний напрям розвитку науки і техніки, назва науково-технічної розробки, найменування учасника Конкурсу, прізвище, ім’я та по батькові наукового керівника.

Заміна та перегляд поданих для участі у Конкурсі документів не допускаються.

Учасник конкурсу може відкликати заявку до закінчення кінцевого строку подання заявок шляхом надсилання відповідного листа на адресу організатора Конкурсу.

Підстави для відхилення заявки за формальними ознаками за результатами попереднього розгляду:

 • невідповідність форми поданої учасником конкурсу заявки формі, що встановлена організатором конкурсу;
 • подання учасником конкурсу пакета документів не в повному обсязі або таких, що не відповідають встановленим цим оголошенням вимогам;
 • наведення у поданих учасником конкурсу документах недостовірних відомостей.

Заявки, відхилені за результатами попереднього розгляду, для проведення наукової і науково-технічної експертизи не передаються.

Документи для участі в Конкурсі надсилаються поштою на адресу:

Департамент науково-технічного розвитку, Міністерство освіти і науки України, бульвар Тараса Шевченка, 16, м. Київ, 01601.

Кінцевий строк приймання документів для участі в Конкурсі: до 18 год. 03 грудня 2018 року. 

Телефони для довідок з питань Конкурсу та електронна адреса для листування: (044) 287-82-30, (044) 287-89-25, (044) 287-89-26, (044) 287-89-23; konkurs_dz@ukr.net.

Документи учасника Конкурсу, що надійшли після зазначеного в цьому Оголошенні про проведення конкурсу кінцевого строку подання заявок, не розглядаються.

 

3. Вимоги до учасників Конкурсу

У Конкурсі можуть брати участь підприємства, установи і організації незалежно від форм власності, що мають в наявності працівників відповідної кваліфікації, обладнання та матеріально-технічну базу у цій сфері.

Основним місцем роботи наукового керівника науково-технічної розробки має бути організація (підприємство, установа), яка подає Заявку на участь у Конкурсі.

Одна й та сама особа може бути науковим керівником тільки однієї науково-технічної розробки, що подається на Конкурс. У разі подання двох або більше заявок на участь у Конкурсі, де науковим керівником є одна й та сама особа, до розгляду приймається заявка, що надійшла першою.

 

4. Відомості про строки розгляду заявок і підбиття результатів конкурсу

Відповідно до розділу IV Положення:

 • науково-експертне забезпечення Конкурсу здійснюють Науково-технічна рада Міністерства освіти і науки України з питань формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію (далі – Рада) та секції Ради за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки (далі – Секції);
 • розгляд Заявок з урахуванням результатів їх наукової і науково-технічної експертизи здійснюється на засіданнях Секцій Ради за кожним пріоритетним напрямом розвитку науки і техніки окремо. За результатами розгляду складається протокол з пропозиціями щодо переліку науково-технічних розробок, рекомендованих Секцією для фінансування, та орієнтовного обсягу фінансування кожної розробки;
 • формування пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у вигляді переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок із зазначенням орієнтовного обсягу фінансування кожної розробки в розрізі років виконання здійснюється на засіданні Ради;
 • рішення Ради вводиться в дію наказом Міністерства освіти і науки України; зазначений наказ є підставою для підготовки проекту акта Кабінету Міністрів України відповідно до статті 57 Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Після затвердження урядовим рішенням переліку найважливіших науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням  укладання договорів з виконавцями науково-технічних розробок, визначених переможцями за результатами Конкурсу, здійснюється без проведення процедур публічних закупівель відповідно до підпункту 3 пункту 3 Порядку.

Прогнозний обсяг видатків державного бюджету на 2019 рік для фінансування науково-технічних розробок, що будуть відібрані за результатами Конкурсу, становить 19295,0 тис. грн

 

5. Організація Конкурсу

Організаційне забезпечення проведення Конкурсу здійснює департамент науково-технічного розвитку Міністерства освіти і науки України, а саме: одержання, реєстрація та попередній розгляд Заявок, поданих учасниками Конкурсу; забезпечення проведення наукової і науково-технічної експертизи конкурсних Заявок.

Заявки, відхилені за результатами попереднього розгляду, для проведення наукової і науково-технічної експертизи не передаються.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2018 р. № 1187 «Про оголошення конкурсного відбору науково-технічних (експериментальних) розробок за державним замовленням, виконання яких розпочнеться у 2019 році за рахунок загального фонду державного бюджету"  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08. 05. 2019 № 630 «Про затвердження пропозицій щодо державного замовлення на науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію, сформованих за результатами конкурсного відбору»