A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Щодо етапів списання державного рухомого майна

Нормативне підґрунтя: Постанова Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 р. № 1314 «Про затвердження Порядку списання об'єктів державної власності»


Списанню підлягає майно, що не може бути в установленому порядку відчужене, безоплатно передане державним підприємствам, установам чи організаціям та щодо якого не можуть бути застосовані інші способи управління (або їх застосування може бути економічно недоцільне), у разі, коли таке майно:

 1. морально застаріле чи фізично зношене, непридатне для подальшого використання суб’єктом господарювання та відновлення якого є економічно недоцільним (у тому числі у зв’язку з будівництвом, реконструкцією та технічним переоснащенням);
 2. пошкоджене внаслідок аварії чи стихійного лиха (збройної агресії Російської Федерації) (за умови, що відновлення його є економічно недоцільним).

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО СПИСАННЯ МАЙНА

 • САМОСТІЙНО КЕРІВНИКОМ ЗАКЛАДУ:

Списання ПОВНІСТЮ АМОРТИЗОВАНИХ ОСНОВНИХ ФОНДІВ (ЗАСОБІВ), крім нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, ПЕРВІСНА (ПЕРЕОЦІНЕНА) ВАРТІСТЬ яких становить менш як 50 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта відповідно до Порядку.

ЕТАПИ:

 • Утворити комісію з розгляду питань стосовно списання майна, склад, регламент роботи.

У разі потреби комісія з розгляду питань стосовно списання майна може провести додатковий огляд майна, що пропонується до списання за у мови надання дозволу від ДСНС або підрозділів Міноборони.

Для встановлення факту непридатності майна і неможливості та/або неефективності проведення його відновного ремонту чи неможливості його використання іншим чином, а також для оформлення документів на списання майна утворюється комісія із списання майна (далі - комісія), головою якої є заступник керівника суб'єкта господарювання, а членами - головний бухгалтер або його заступник, працівники інженерних, технічних, технологічних, будівельних, обліково-економічних та інших служб господарювання, а також залучені інші фахівці.

Склад комісії затверджується розпорядчим актом за підписом керівника суб'єкта господарювання.

Для встановлення факту непридатності використання майна, що перебуває під наглядом державних інспекцій, суб'єкт господарювання залучає для участі в роботі комісії представника відповідної інспекції або її територіального органу (у разі створення), який підписує акт про списання або передає комісії свій письмовий висновок, що додається до акта.


 • Комісія: 

1) проводить в установленому законодавством порядку інвентаризацію майна, що пропонується до списання, та за її результатами складає відповідний акт. У разі відсутності такої можливості складається відповідна довідка – погоджується Комісією.

2) проводить огляд майна з використанням даних бухгалтерського обліку;

3) визначає економічну (технічну) доцільність чи недоцільність відновлення та/або подальшого використання майна і вносить відповідні пропозиції;

4) установлює конкретні причини списання майна (моральна застарілість чи фізична зношеність, непридатність для подальшого використання суб'єктом господарювання, зокрема у зв'язку з будівництвом, розширенням, реконструкцією і технічним переоснащенням, або пошкодження внаслідок аварії чи стихійного лиха та неможливість відновлення, або виявлення його в результаті інвентаризації як нестачі);

5) визначає можливості використання окремих вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів об'єкта, що підлягає списанню;

6) здійснює контроль за вилученням з майна, що підлягає списанню, придатних вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, а також вузлів, деталей, матеріалів та агрегатів, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, визначає їх кількість, вагу та контролює здачу на склад і оприбуткування на відповідних балансових рахунках;

7) складає відповідно до законодавства акти на списання майна за встановленою типовою формою.

3. За результатами роботи складається протокол засідання комісії, до якого додаються:

 1. акт інвентаризації майна, що пропонується до списання;
 2. акти технічного стану майна, що пропонується до списання;
 3. акти на списання майна;
 4. інші документи (копія акта про аварію, надзвичайну подію, висновки відповідних інспекцій, державних органів тощо (за наявності).
 • У протоколі засідання комісії зазначаються пропозиції щодо шляхів використання майна, списання якого за висновками комісії є недоцільним, заходи з відшкодування вартості майна, в результаті інвентаризації якого виявлена нестача, чи розукомплектованого.
 • Протокол засідання комісії підписується всіма членами комісії. У разі незгоди з рішенням комісії її члени мають право викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

В актах технічного стану майна зазначаються рік виготовлення (будівництва) майна, дата введення в експлуатацію, обсяг проведеної роботи з модернізації, модифікації, добудови, дообладнання і реконструкції, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів.

В акті на списання майна детально зазначаються причини його списання та робиться висновок про економічну (технічну) недоцільність та/або неможливість відновлення майна.

У разі списання майна, пошкодженого внаслідок аварії, НАДЗВИЧАЙНОЇ ПОДІЇ чи стихійного лиха, до акта на його списання додається належним чином завірена копія акта/довідки про таку подію, в якій встановлюються факти знищення чи пошкодження майна закладу. Рекомендації надаються нижче.

Протокол засідання комісії, акт інвентаризації, акти на списання майна та технічного стану затверджуються керівником суб'єкта господарювання.

Суб’єктом господарювання оформлюється відповідний розпорядчий акт. За потреби вносяться зміни в АС «Юридичні особи» - стосується майна, що обліковується у зазначеній базі.


 • Міністерством освіти і науки України

Опрацьовуються матеріали щодо списання НЕ ПОВНІСТЮ АМОРТИЗОВАНИХ ОСНОВНИХ ФОНДІВ (ЗАСОБІВ), крім нерухомого майна, об’єктів незавершеного будівництва (незавершених капітальних інвестицій у необоротні матеріальні активи), інших необоротних матеріальних активів суб’єкта господарювання, ТА ПЕРВІСНА (ПЕРЕОЦІНЕНА) ВАРТІСТЬ яких становить більш як 50 тис. гривень, здійснюється за рішенням керівника такого суб’єкта відповідно до Порядку.

 Етапи: 

 • Закладом або установою виконуються такі ж кроки, як і при самостійному прийнятті рішення тільки суб’єкт господарювання не оформляє відповідний розпорядчий акт, а зазначені матеріали направляються на розгляд до МОН.

Перелік матеріалів, що подається до МОН:

 • підписане керівником суб’єкта господарювання обґрунтування необхідності списання майна;
 • відомості про майно, що пропонується списати за даними бухгалтерського обліку
 • акт інвентаризації майна, що пропонується до списання, згідно з додатком 2 до постанови КМУ № 1314;
 • акт технічного стану майна, затверджений керівником суб'єкта господарювання - у разі повного знищення майна складається відповідна довідка – погоджується Комісією;
 • довідка від структурного підрозділу Міноборони та органів місцевої влади, що заклад або установа зазнала пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації – готується за нижче наведеними рекомендаціями.
 • матеріали фото та відео фіксації майна та місця події;
 • витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна.
 • МОН опрацьовує надіслані матеріали.
 • Питання виноситься на розгляд майнової Комісії МОН.
 • Приймається відповідне рішення та готується розпорядчий акт.
 • Здійснюється інформування балансоутримувача.
 • Балансоутримувачем за потреби вносяться зміни в АС «Юридичні особи» - стосується майна, що обліковується у зазначеній базі.

НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИ УВАГУ!


У разі повного знищення рухомого майна внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, на заміну акту інвентаризації майна, що пропонується до списання та акту технічного стану майна подається відповідна довідка, яка затверджується комісією.

У зазначеній довідці здійснюється опис майна до моменту знищення. Додатково зазначається інформація про дату події, яка призвела до знищення майна та неможливість проведення інвентаризації.


Рекомендації

керівникам закладів закладів освіти 

щодо порядку встановлення фактів знищення чи пошкодження майна закладу та визначення розміру збитків, заподіяних внаслідок збройної агресії російської федерації проти України

 •  Залучити піротехнічні підрозділи ДСНС щодо обстеження території закладу освіти на виявлення вибухонебезпечних предметів. 
 • Обстеження будівель та споруд здійснюватиметься після виконання робіт із розмінування та інших невідкладних робіт.
 • Залучити представників ДСНС та Національної поліції для засвідчення факту руйнування (пошкодження) та складання відповідного акту. Оригінал (копію) акту та зберігати для подальших дій.
 • Сфотографувати та зняти на відео наслідки руйнувань з різних ракурсів. На фото має бути зафіксована дата (налаштування смартфонів і фотоапаратів це дозволяють). Важлива не кількість фото, а прив’язка до місцевості з різних ракурсів і чітке розуміння масштабу руйнувань (фіксація порушень і збитків потрібна для міжнародного суду над росією).
 • Інші докази:

- якщо органи місцевої влади складали акт про руйнування майна, його теж необхідно долучити до матеріалів;

- якщо про те, що майно закладу освіти знищене, писали ЗМІ, збережіть посилання на репортажі та зробіть скріншоти матеріалу;

- важливо зібрати всі можливі докази руйнування.

 • Створити Комісії:

- з засвідчення встановлених фактів, пов’язаних з пошкодженням чи руйнуванням майна та з визначення збитків, заподіяних внаслідок збройної агресії російської федерації;

- з проведення інвентаризації фактично наявного майна та складання переліку втраченого та пошкодженого майна.

 • За результатами роботи Комісій скласти відповідні акти.

Визначення шкоди та збитків, завданих закладу освіти здійснюється відповідно до підпункту 15 пункту 2 Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326.

(Для підрахунків збитків існують відповідні методи та експертизи. Для встановлення об’єктивного розміру заподіяної матеріальної шкоди рекомендуємо залучити відповідних фахівців, які проводять визначення різних видів матеріального збитку (будівельно-технічна експертиза, товарознавча експертиза та інші). Залучення відповідних фахівців дасть можливість виявити, скільки буде коштувати проведення ремонту, щоб усунути виниклі ушкодження та проведення калькуляції вартості збитків).