A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Директорат цифрової трансформації


Основні завдання

 • Забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем.
 • Здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки.
 • Забезпечення нормативно-правового регулювання в сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки.
 • Забезпечення виконання завдань, пов’язаних із реалізацією державної політики в сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки.
 • Участь у здійсненні міжнародного співробітництва в межах компетенції.

Функції 

Директорат відповідно до покладених на нього завдань:

 • Здійснює постійний моніторинг і аналіз стану освіти і науки, аналізує існуючі та виявляє нові проблеми в сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки на основі дослідження статистичних даних, звернень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, звернень громадян, інших джерел інформації.
 • Формує пропозиції щодо варіантів розв’язання виявлених проблем, здійснює оцінку їх переваг і ризиків.
 • Розробляє пропозиції щодо формування державної політики в сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки, узгодження інтересів, цілей і шляхів розв’язання існуючих проблем; готує відповідні проєкти документів державної політики, аналітичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали та подає їх на розгляд керівництву Міністерства.
 • Розробляє стратегічні напрямки розвитку сфери цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки.
 • Здійснює аналіз нормативно-правових актів у сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки з метою виявлення прогалин і неузгодженостей, узагальнює практику застосування законодавства, готує пропозиції щодо його вдосконалення та відповідні проєкти законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, актів Міністерства. 
 • Висловлює в межах компетенції позицію щодо проєктів документів державної політики та актів законодавства, що готуються іншими структурними підрозділами апарату Міністерства або іншими органами державної влади та подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, а також законопроєктів, які подаються на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи. Готує зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України.
 • Забезпечує узгодженість проєктів документів державної політики та проєктів актів законодавства, що ним розробляються, із цілями та пріоритетами, визначеними Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планами пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, зобов’язаннями України в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, іншими міжнародними зобов’язаннями України.
 • Здійснює заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу відповідно до зобов’язань України в рамках Угоди про асоціацію, інтеграції системи освіти і науки України в Європейський простір вищої освіти та наукових досліджень, приєднання України до Єдиного цифрового ринку ЄС, вивчає, узагальнює та аналізує кращий європейський і світовий досвід у сфері цифрової трансформації освіти і науки.
 • Здійснює моніторинг і оцінювання результатів реалізації державної політики в сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, використовуючи результати діяльності Державної служби якості освіти України та підпорядкованих установ, готує пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики.
 • Координує роботу щодо збору, оброблення та аналізу освітньої статистики в межах компетенції, формування баз даних, впровадження та експлуатацію автоматизованих систем збору та обробки інформації щодо діяльності закладів освіти всіх форм власності та підпорядкування.
 • Визначає коло заінтересованих сторін, що перебувають під впливом державної політики в сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки (заклади освіти, наукові установи, представники окремих верств населення, громадські об’єднання, суб’єкти господарювання тощо).
 • Забезпечує здійснення фахових комунікацій, проводить консультації із заінтересованими сторонами з метою залучення їх до процесу формування державної політики в сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку  освіти і науки, вивчає, узагальнює та враховує результати таких консультацій під час формування державної політики у відповідній сфері та визначає альтернативні варіанти розв’язання існуючих проблем.
 • Бере участь у заходах з інформування громадськості щодо засад державної політики Міністерства в межах компетенції, готує методичні рекомендації та надає необхідні роз’яснення.
 • Координує та забезпечує реалізацію завдань державної політики в сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки.
 • Бере участь у процесі стратегічного планування, готує пропозиції до плану пріоритетних дій Уряду та планів діяльності Міністерства в сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки.
 • Організовує виконання нормативно-правових актів, рішень колегії Міністерства, наказів Міністерства, доручень Міністра та державного секретаря, перспективних і робочих планів діяльності та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
 • Забезпечує виконання функцій розпорядника та власника даних Єдиної державної електронної бази з питань освіти, програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту», координує ведення, наповнення та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, інших державних електронних баз та реєстрів, інших інформаційних систем у сфері, що належить до його компетенції.
 • Проводить фінансово-економічні розрахунки щодо обсягу фінансових витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики в сфері цифрової трансформації освіти і науки, визначає джерела покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету.
 • Здійснює координацію залучення, надання та використання донорської та міжнародної фінансової допомоги в сфері цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки.
 • Розробляє нормативно-правове та консультативно-методичне забезпечення функціонування сфери цифрової трансформації та цифрового розвитку освіти і науки.
 • Здійснює щорічне внутрішнє планування, контроль за виконанням плану роботи та звітування про результати роботи Директорату.
 • У межах компетенції забезпечує підготовку відповідей на звернення фізичних і юридичних осіб, у тому числі ті, що надійшли на розгляд Міністерству від державної установи «Урядовий контактний центр».
 • Виконує інші функції відповідно до покладених на нього завдань.

Довідник контактів