A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Департамент правового забезпечення

Керівництво та контакти

Директор департаменту - Ярмистий Максим Миколайович.

Довідник контактів департаменту

Функції

 • розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Міністерства;
 • перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис Міністру, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 • проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Міністерства, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 • переглядає разом із структурними підрозділами Міністерства нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
 • інформує Міністра про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
 • вносить Міністру пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;
 • разом із заінтересованими структурними підрозділами Міністерства узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд Міністру для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;
 • розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції Міністерства, та готує пропозиції до них;
 • здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
 • організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Міністерства, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;
 • організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;
 • проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності Міністерства, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;
 • аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;
 • подає пропозиції Міністру про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);
 • сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає Міністру письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;
 • здійснює методичне керівництво правовою роботою в Міністерстві, на підприємствах, що належить до сфери його управління, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд Міністра щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Міністерства, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного департаменту, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів.