A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Департамент науково-технічного розвитку

Керівництво та контакти

В. о.  директора департаменту – начальник відділу ХИМЕНКО Олег Андрійович 

Довідник контактів департаменту

Про департамент

На департамент науково-технічного розвитку покладено організацію та забезпечення виконання функцій Міністерства щодо формування та реалізації державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності.

В частині повноважень щодо формування державної політики департаментом узагальнюється практика застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції та розробляються пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, зокрема формуються пропозиції щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та забезпечуються моніторинг їх реалізації.

В напрямі запровадження у життя  державної політики у сфері науки, наукової та науково-технічної діяльності департаментом забезпечується виконання повноважень щодо координації діяльності інших органів виконавчої влади у цій сфері.

Зокрема це стосується питань державної атестації наукових установ, системи наукової і науково-технічної експертизи, підтримки розвитку науково-технічної інфраструктури, соціального захисту працівників наукової сфери, координації розроблення проектів державних цільових наукових і науково-технічних програм, формування та виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію тощо.

Маючи у сфері свого управління потужну систему вищих навчальних закладів та наукових установ, Міністерство надає фінансову підтримку та сприяє проведенню ними наукових досліджень і розробок, стимулює залучення молоді до наукової діяльності. На департамент покладено функції щодо координації здійснення наукової і науково-технічної діяльності підпорядкованими Міністерству вищими навчальними закладами та науковими установами.

Розвиток науки у вищих навчальних закладах

Міністерство безпосередньо відповідає за розвиток науки у розгалуженій системі підпорядкованих йому вищих навчальних закладах.

На департамент покладено функції щодо координації здійснення наукової і науково-технічної діяльності підпорядкованими Міністерству вищими навчальними закладами та забезпечення надання понад 140 ВНЗ бюджетної фінансової підтримки на проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок.

Зокрема організовується щорічний конкурсний відбір зазначених робіт за результатами експертизи Науковою радою МОН, супроводжується виконання робіт-переможців, а також організовується звітування ВНЗ про результати виконання робіт з метою інформування  суспільства про найбільш успішних розробки, разом з іншими структурними підрозділами МОН контролюється ефективність використання наданих коштів.

З метою підтримки наукової молоді департамент формуються за поданням підпорядкованих ВНЗ пропозиції щодо стипендій Кабінету Міністрів України молодим ученим.

Фінансова підтримка наукових досліджень і розробок на основі відкритих конкурсів

Будучи рівнонаближеним до усіх секторів науки Міністерство сприяє проведенню наукових досліджень і розробок незалежно від відомчої належності чи форми власності їх виконавців.

Департаментом формуються пропозиції щодо розроблення нових державних цільових наукових і науково-технічних програм за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, а також забезпечується реалізація чинних програм, замовником яких є Міністерство.

Зокрема, організовується конкурсний відбір наукових і науково-технічних проектів, спрямованих на виконання завдань зазначених програм, укладання відповідних договорів та оцінювання результативності їх виконання та програм в цілому.

Для підтримки найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх технологій, забезпечується щорічне формування на конкурсній основі пропозицій та супроводжується виконання державного замовлення на науково-технічну продукцію.

З метою підтримки наукової молоді щорічно організовується проведення відкритого конкурсу на надання грантів Кабінету Міністрів України колективам молодих учених для  проведення прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок.

Розвиток інфраструктури наукової та науково-технічної діяльності

На департамент покладено виконання низки важливих повноважень Міністерства у сфері розвитку інфраструктури наукової і науково-технічної діяльності.

Зокрема це стосується розгляду пропозицій щодо надання статусу національного наукового центру; утворення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету; віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання.

Департаментом здійснюється організація та методичне забезпечення роботи експертних комісій щодо розгляду зазначених пропозицій та подальше формування відповідних проектів нормативно-правових актів на підставі висновків цих комісій.

Також на департамент покладено організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ та ведення Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави, а також координацію реєстрації та обліку науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та дисертацій.

Департамент організовує та забезпечує проведення державної акредитації фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи.

Аналіз результативності наукової, науково-технічної діяльності, розробка пропозицій щодо удосконалення деражвної політики у цій сфері

Формування та реалізацію державної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності неможливо здійснювати на високому якісному рівні без належного наукового-аналітичного обґрунтування.

В цьому напрямі департамент узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо удосконалення законодавства, а також системи державного управління у сфері наукової і науково-технічної діяльності.

Крім того департаментом здійснюється аналіз результативності провадження наукової і науково-технічної діяльності, ефективності використання державних фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а також кадрового потенціалу та готується щорічна аналітична довідка Кабінету Міністрів України з цього питання.

На департамент також покладено завдання з організації прогнозно-аналітичних досліджень тенденцій науково-технічного розвитку, моніторингу стану реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а також формування на їх основі пропозицій щодо уточнення пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки на довгостроковий та середньостроковий період.

Соціальний захист наукових працівників та підтримка видатних вчених

Питанням соціального і перш за все пенсійного забезпечення науковими працівниками приділяється велика увага, оскільки чинним законодавством передбачений особливий порядок нарахування пенсій для наукових працівників.

Департамент забезпечує проведення інформаційно-роз‘яснювальної роботи у зазначеній сфері, а також інших заходів щодо морального та матеріального стимулювання працівників науки і науково-технічної сфери.

На підставі пропозицій центральних органів виконавчої влади та академій наук, а також підпорядкованих Міністерству вищих навчальних закладів та наукових установ Депаратмент формує пропозиції щодо надання дворічних та довічних стипендій видатним діячам науки.

Організація конкурсного відбору номінантів на нагородження премією Кабінету Міністірів України за розроблення та впровадження інноваційних технологій

На Міністерство освіти і науки покладено повноваження щодо організаційного, інформаційного та технічного забезпечення діяльності Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.

Зазначена премія запроваджена у 2012 році та є другою по значенню в країні у сфері науки та технологій. Щорічно призначається 5 таких премій.

Департаментом здійснюється попереднє опрацювання пропозицій центральних органів виконавчої влади та академій наук щодо номінантів на одержання цієї премії, організація розгляду цих заявок тематичними експертними комісіями та подання сформованих пропозицій на розгляд Комітету з присудження Премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.