A-
A+
Пошук
Пошук офіційних документів
Шукайте накази Міністерства та інші законодавчі акти в галузі освіти та науки

Доступ до публічної інформаціїЗАКОНОДАВСТВО ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇРекомендації Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань додержання конституційного права людини і громадянина на доступ до інформації


Метою Закону України «Про доступ до публічної інформації» є забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація ‑ це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб’єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом.

Публічна інформація, створена в процесі діяльності Міністерства освіти і науки України, надається у відповідь на запит на отримання публічної інформації.ФОРМИ ДЛЯ ПИСЬМОВОГО ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

 • від фізичної особи (зразок);
 • від юридичної особи (зразок);
 • від об’єднання громадян без статусу юридичної особи (зразок).


ПОРЯДОК СКЛАДАННЯ, ПОДАННЯ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

З метою спрощення процедури оформлення запитів на інформацію пропонуємо подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Запит на інформацію має містити:

 1. ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є
 2. загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо
 3. підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Письмовий запит на отримання публічної інформації надсилати за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Берестейський, 10, місто Київ, 01135 (на конверті вказувати «Публічна інформація»)

по телефону: (044) 481-47-94

факсом: (044) 481-47-96

подання громадянами запитів в усній формі за адресою: Міністерство освіти і науки України, проспект Берестейський, 10 (к. 245), місто Київ, 01135.

подання запиту на отримання публічної інформації електронною поштою можна заповнити на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України або надіслати на спеціально визначену електронну пошту: informzapyt@mon.gov.ua.ПРАВА ГРОМАДЯН, ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ УКРАЇНИ «ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі ‑ Закон) кожна особа має право:

 1. знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених Законом
 2. доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається
 3. вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог Закону
 4. на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів
 5. на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених Законом.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Згідно зі статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач має право оскаржити:

 1. відмову в задоволенні запиту на інформацію
 2. відстрочку задоволення запиту на інформацію
 3. ненадання відповіді на запит на інформацію
 4. надання недостовірної або неповної інформації
 5. несвоєчасне надання інформації
 6. невиконання розпорядниками обов’язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону
 7. інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.


ВІДМОВА ТА ВІДСТРОЧКА В ЗАДОВОЛЕННІ ЗАПИТУ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 1. розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит
 2. інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону
 3. особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком
 4. не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ РОЗПОРЯДНИКА ІНФОРМАЦІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» відповідь на запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.ВІДКРИТІ ДАНІ

ПЕРЕЛІК НАБОРІВ ДАНИХ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ОПРИЛЮДНЕННЮ У ФОРМІ ВІДКРИТИХ ДАНИХ

(відповідно до Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835)

 На Єдиному державному веб-порталі відкритих даних МОН оприлюднює:

 1. Дані щодо фактичного прийому за спеціальностями у закладах вищої освіти
 2. Дані щодо фактичного прийому та випуску за професіями у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
 3. Дані щодо фактичного прийому та випуску за спеціальностями у закладах вищої освіти
 4. Деперсоніфіковані дані учасників зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета
 5. Державний реєстр наукових об’єктів, що становлять національне надбання
 6. Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави
 7. Довідник державних підприємств Міністерства освіти і науки України
 8. Довідник Державного підприємства "Інфоресурс"
 9. Зведений звіт очної (денної) форми здобуття освіти закладів загальної середньої освіти (форма 76-РВК)
 10. Звіт очної (денної) форми здобуття освіти закладу загальної середньої освіти (форма ЗНЗ-1)
 11. Звіти Державного підприємства «Інфоресурс»
 12. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію Міністерства освіти і науки України
 13. Звіти щодо роботи МОН зі зверненнями громадян
 14. Інформація про нормативно-правові засади діяльності Міністерства освіти і науки України
 15. Інформація про організаційну структуру Міністерства освіти і науки України
 16. Інформація про отримане майно (обладнання, програмне забезпечення) у рамках міжнародної технічної допомоги
 17. Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
 18. Національний репозитарій академічних текстів
 19. Реєстр документів про загальну середню та професійно-технічну освіту (знеособлені дані)
 20. Нормативи, що затверджуються МОН та підлягають оприлюдненню
 21. Перелік закладів загальної середньої та дошкільної освіти
 22. Перелік закладів позашкільної освіти (державна форма власності)
 23. Перелік закладів позашкільної освіти системи Міністерства освіти і науки України
 24. Перелік нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України
 25. Перелік регуляторних актів МОН
 26. Перелік установ, які здійснювали передачу технологій
 27. Плани діяльності МОН з підготовки регуляторних актів
 28. Реєстр документів про освіту (знеособлені дані) (стосовно документів про фахову передвищу освіту та вищу освіту)
 29. Реєстр закладів вищої освіти
 30. Реєстр закладів професійної (професійно-технічної) освіти
 31. Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні Міністерства освіти і науки України
 32. Реєстр наукових фахових видань України
 33. Реєстр сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (знеособлені дані)
 34. Реєстр студентських (учнівських) квитків (знеособлені дані)
 35. Реєстр суб’єктів освітньої діяльності (заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти
 36. Реєстр технологій, створених чи придбаних за бюджетні кошти
 37. Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств МОН
 38. Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
 39. Дані про заяви вступників до закладів вищої освіти (знеособлені дані)

Найбільш запитувана інформація