Порядок  державної реєстрації проекту наукового парку

 

1-й крок вирішення проблеми

Подання проекту наукового парку на реєстрацію.

 

Проекти  наукового  парку  подаються до виконавчого органу управління наукового парку  юридичними  та/або  фізичними  особами відповідно   до   умов   конкурсу   пропозицій  щодо   реалізації пріоритетних напрямів діяльності наукового парку( відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України «Про наукові парки»)

Виконавчим органом управління наукового парку здійснюється реєстрація всіх  проектів  наукового  парку,  на  реалізацію  яких укладено договір про партнерство(відповідно до пункту 1 статті 15 Закону України «Про наукові парки»).

2-й крок вирішення проблеми

Проекти   наукового   парку,   реалізація   яких  потребує державної підтримки, підлягають державній реєстрації Кабінетом Міністрів України (відповідно до пункту 2 статті 15 Закону України «Про наукові парки»).

 

МОН реєструє документи, здійснює державну наукову та науково-технічну експертизу (уповноважена експертна організація оформляє 
експертний висновок), передає їх на розгляд та погодження Мінфіну, Мінекономрозвитку, Фонду держмайна, Держмитслужбі.

Центральні органи виконавчої влади розглядають документи з урахуванням критеріїв, визначених МОН, і не пізніше ніж через 30 днів подають МОН висновки щодо реєстрації проекту наукового парку(відповідно до постанови КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації проектів наукових парків, реалізація яких потребує державної підтримки» №1101 від 14.11.2012).

3-й крок вирішення проблеми

Внесення проекту наукового парку до державного реєстру та видача свідоцтва про державну реєстрацію.

 

На підставі позитивних висновків експертизи та центральних органів виконавчої влади МОН протягом 10 робочих днів видає наказ про державну реєстрацію проекту, згідно з яким вносить проект до державного реєстру, і видає керівному органу наукового парку (уповноваженій керівником особі) свідоцтво про державну реєстрацію проекту наукового.

Свідоцтво видається на строк реалізації проекту, але не більш як на сім років.

Свідоцтво є підставою для отримання державної підтримки реалізації проекту.

 

Отримання негативного  висновку експертизи або зауважень центральних органів виконавчої влади при проходженні процедури державної реєстрації проекту наукового парку.

 

1-й крок вирішення проблеми

Відмова в державній реєстрації проекту наукового парку.

 

У разі надходження до МОН негативного висновку за результатами експертизи, або висловлення центральними органами виконавчої влади зауважень до проекту, МОН приймає рішення про вмотивовану відмову в державній  реєстрації проекту та у триденний строк повертає заявнику документи з обґрунтуванням причини.

2-й крок вирішення проблеми

Повторне подання проекту наукового парку на розгляд МОН.

 

Заявник має право після доопрацювання документів повторно подати їх на розгляд.

МОН реєструє документи та передає їх на розгляд центральних органів виконавчої влади, які висловили зауваження (строк розгляду документів – до 30 днів).

 

Інноваційна діяльність та трансфер технологій

 

Запитання 1

Які пріоритетні напрями інноваційної діяльності визначені стратегічними на 2011-2021 роки?

Відповідь 1

 Стратегічними пріоритетними напрямами на 2011-2021 роки є:
1) освоєння нових технологій транспортування енергії, впровадження енергоефективних, ресурсозберігаючих технологій, освоєння альтернативних джерел енергії;
2) освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи, ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, озброєння та військової техніки; 
3) освоєння нових технологій виробництва матеріалів, їх оброблення і з'єднання, створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій;
4) технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу; 
5) впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, лікування, фармацевтики; 
6) широке застосування технологій більш чистого виробництва та охорони навколишнього природного середовища; 
7) розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки.

Запитання 2

 На який період визначаються пріоритетні напрями інноваційної діяльності?

Відповідь 2

 Пріоритетні напрями інноваційної діяльності поділяються на стратегічні та середньострокові пріоритетні напрями. Стратегічні пріоритетні напрями затверджуються Верховною Радою України на  період до 10 років.  Середньострокові пріоритетні напрями інноваційної діяльності поділяються на галузевий та загальнодержавний рівень та затверджуються відповідними постановами Кабінету Міністрів України на період до 5 років.

Запитання 3

 Хто може отримувати державну підтримку для реалізації інноваційних проектів ?

Відповідь 3

 Державну підтримку одержують суб'єкти інноваційної діяльності, що реалізують інноваційні проекти.

Запитання 4

Які т технопарки включаються  до державного реєстру технологічних парків ?

Відповідь 4

Підставою для державної реєстрації технологічного парку є включення його до переліку технопарків, що наведений у преамбулі Закону України «Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків»

Запитання 5

Які необхідно надати документи для державної реєстрації технологічного парку ?

Відповідь 5

Для здійснення державної реєстрації технологічного парку,   до МОН подаюься документи згідно з Порядком державної реєстрації технологічних парків,що затверджений  Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1657, а саме:

 1)  заява  за затвердженою МОН формою;

 2) проект діяльності та розвитку технологічного парку, підписаний керівником парку або його керівного органу;

3) копію установчих документів - для технологічного парку - юридичної особи; нотаріально засвідчену копію договору про спільну діяльність  та  копію  установчих  документів - для технологічного парку - групи юридичних осіб;

4) довідку територіального органу Державної фіскальної служби за місцем реєстрації парку як платника податків про стан розрахунків з бюджетами всіх рівнів.

У проекті діяльності та розвитку технологічного парку наводяться:

- мета, функціональне призначення та галузева спрямованість його діяльності;

- етапи розвитку із зазначенням часу їх здійснення;

- ступінь розвитку наукової і виробничої інфраструктури, можливості її подальшого удосконалення;

- результати аналізу ринків збуту продукції,;

 - відомості про рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами,  прогнозні обсяги, джерела, форма фінансування на кожному етапі розвитку парку, обсяги сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

- дані про економічні, науково-технічні, соціальні і бюджетні результати діяльності парку.

Запитання 6

Яка підтримка надається державою технологічним паркам?

Відповідь 6

 

Для реалізації  проектів технологічним паркам, їх учасникам та спільним підприємствам державою надаються цільові субсидії у вигляді сум ввізного мита, що нараховуються згідно з митним законодавством України при ввезенні в Україну нових устаткування, обладнання та комплектуючих,  а також матеріалів, які не виробляються в Україні. Суми ввізного мита

 не перераховують до бюджету, а зараховують на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників та спільних підприємств.

Запитання 7

Які документи надаються  для погодження рішення щодо створення наукового парку?

Відповідь 7

Рішення  про  створення  наукового  парку приймається його засновниками (засновники наукового парку - вищий навчальний заклад IV рівня акредитації та/або  наукова установа  та інші юридичні особи,  що уклали засновницький договір про створення наукового парку) за  погодженням   із   спеціально    уповноваженим центральним  органом виконавчої влади у сфері науково-технічної та інноваційної  діяльності  в  порядку, визначеному в Постанові №93 від 03.02.2010 року Кабінетом Міністрів України. Для  погодження  рішення  про  створення  наукового  парку подаються:

     - проекти установчих документів наукового парку;
     - перелік пріоритетних напрямів діяльності наукового парку;
     - дані про  наукові  результати,  реалізація  яких  забезпечить розвиток наукового парку;
     - відомості про  засновників   наукового   парку,   наявну   та потенційну   виробничу,   інженерну,   транспортну   і   соціальну інфраструктури, що будуть використовуватися в діяльності наукового
парку.

Запитання 8

Нормативно-правові акти та документи, які регламентують створення і функціонування наукових парків та реалізацію їх проектів?

Відповідь 8

- Закон України «Про наукові парки» № 1563 від 25.06.2009;

- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку погодження рішення про створення наукового парку» від № 93 від 03.02.2010;

- Наказ МОН щодо форми заяви та  погодження рішення щодо створення наукового парку №138 від 23.02.2010;

- Постанова КМУ «Про затвердження Порядку державної реєстрації проектів наукових парків, реалізація яких потребує державної підтримки» №1101 від 14.11.2012;

- Постанова КМУ «Про внесення зміни у додаток 2 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу» №618 від 11.07.2012 року.

Запитання 9

Яку державну  підтримку можуть отримати суб’єкти інноваційної діяльності при виконанні проектів наукових парків?    

Відповідь 9

У разі реалізації проекту наукового парку, зареєстрованого згідно із частиною другою статті 15 цього Закону, звільняються від обкладення  ввізним  митом  наукове,  лабораторне  і дослідницьке обладнання,  а також комплектуючі та матеріали, що не виробляються в Україні,  згідно  з  номенклатурою  та  обсягами, передбаченими проектом наукового парку. Режим  звільнення  від  сплати  ввізного мита діє протягом
строку реалізації проекту наукового  парку,  але  не  більше  двох років  з  дня  затвердження  номенклатури  та  обсягів  постачання відповідного обладнання, для комплектуючих і матеріалів - протягом одного року.

Запитання 10

Який перелік документів подається для проведення   державної реєстрації проектів наукових парків?

Відповідь 10

Заява за формою, затвердженою МОН; підписаний керівником виконавчого органу управління наукового парку проект за формою, затвердженою МОН (проект прошивається, нумерується і скріплюється печаткою наукового парку); копії установчих документів партнерів наукового парку, які беруть участь у реалізації проекту; копія договору про партнерство між науковим парком та партнерами наукового парку, які беруть участь у реалізації проекту; ліцензія на право провадження виду діяльності, що передбачений проектом, якщо такий вид передбачає ліцензування, документи із зазначенням номенклатури та обсягів ввезення наукового, лабораторного і дослідницького обладнання, а також комплектувальних виробів та матеріалів, що не виробляються в Україні, із зазначенням коду згідно з  УКТЗЕД та обґрунтуванням доцільності їх ввезення в Україну.

Запитання 11

Нормативні акти та документи, що регламентують державну реєстрацію інноваційних проектів?

Відповідь 11

- Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.03 № 1474 "Про затвердження порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного реєстру інноваційних проектів";

- Наказ МОН України "Про затвердження форми заяви про розгляд інноваційного проекту, форми інноваційного проекту та Порядку проведення державної експертизи інноваційних проектів "

(від 30.07.13 р. № 1052);

- Наказ МОН України  "Про затвердження примірної структури бізнес-плану інноваційного проекту"

(від 13.12.13 р. № 1764).

Запитання 12

Перелік документів, необхідних для проходження державної реєстрації інноваційного проекту?

Відповідь 12

1) заяву про розгляд інноваційного проекту за формою, затвердженою МОН;

2) інноваційний проект за формою, затвердженою МОН;

3) бізнес-план інноваційного проекту на паперовому та електронному носіях;

4) фізична особа, крім того, - копію документа, що посвідчує особу, та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

У разі коли документи подано не в повному обсязі, вони повертаються заявнику протягом п’яти робочих днів з моменту реєстрації із зазначенням причини повернення

Запитання 13

Нормативні акти та документи, що регламентують проведенні екпертизи інноваційних проектів?

Відповідь 13

- Закон України “Про наукову та науково-технічну експертизу”;

- Порядок проведення державної експертизи інноваційних проектів ", затверджений наказом МОН від 30.07.13 р. № 1052

Запитання 14

Державна підтримка інноваційних проектів?

Відповідь 14

Державна підтримка впровадження інноваційного проекту, що передбачена чинним законодавством, можлива тільки у разі реєстрації проекту як інноваційного за результатами експертизи та передбачення коштів в державному бюджеті на зазначені цілі.

 

Наверх