Організація чорноморського економічного співробітництва

Пріоритетні напрямки науково-технічного співробітництва країн - членів ОЧЕС:

СТАТУТ
організації чорноморського економічного співробітництва

Держави-засновники Чорноморського економiчного спiвробiтництва - Республiка Албанiя, Республiка Вiрменiя, Республiка Азербайджан, Республiка Болгарiя, Грузiя, Грецька Республiка, Республiка Молдова, Румунiя, Росiйська Федерацiя, Турецька Республiка та Україна.

Пiдписавши 25 червня 1992 року в Стамбулi "Декларацiю Самiту про Чорноморське економiчне спiвробiтництво".

Пiдтверджуючи свою прихильнiсть принципам i цiлям спiвробiтництва, сформульованим у зв′язку з цим, а також у "Босфорськiй Заявi" вiд 25 червня 1992 року, ′′Бухарестськiй Заявi, прийнятiй на зустрiчi на вищому рiвнi країн-учасниць ЧЕС′′ вiд 30 червня 1995 року, i "Московськiй Декларацiї Глав держав або Урядiв країн-учасниць ЧЕС" вiд 25 жовтня 1996 року.

Знову пiдтверджуючи свою прихильнiсть принципам Статуту Органiзацiї Об′єднаних Нацiй, Гельсiнського Заключного Акту, Паризької Хартiї для Нової Європи, а також загальновизнаним принципам i нормам мiжнародного права.

Сповненi твердої рiшимостi сприяти тривалому i тiснiшому спiвробiтництву мiж державами в регiонi ЧЕС.

Усвiдомлюючи зростаючу роль i важливiсть регiональних iнiцiатив у сприяннi прогресу i формуваннi сучасного мiжнародного життя.

Пiдтверджуючи свою рiшимiсть досягти шляхом спiльних зусиль постiйного полiпшення добробуту їхнiх народiв.

Враховуючи потенцiал держав-засновникiв i можливостi змiцнення взаємовигiдного економiчного спiвробiтництва.

Подiляючи загальне бачення їхнього регiонального спiвробiтництва, як частини iнтеграцiйного процесу в Європi, на основi прав i основних свобод людини, процвiтання шляхом економiчної свободи, соцiальної справедливостi та рiвної безпеки i стабiльностi, яка вiдкрита для взаємодiї з iншими країнами, регiональних iнiцiатив та мiжнародних органiзацiй i фiнансових установ.

Сповненi рiшимостi розвивати економiчне спiвробiтництво як внесок у досягнення вищого ступеня iнтеграцiї держав-Засновникiв у свiтову економiку.

Висловлюючи бажання своїх країн i народiв до конструктивного i плiдного спiвробiтництва у широкому дiапазонi галузей економiчної дiяльностi з метою перетворення Регiону ЧЕС у регiон миру, стабiльностi i процвiтання.

Визначаючи, що прогрес Чорноморського економiчного спiвробiтництва з самого початку збiльшив необхiднiсть змiцнення мiжнародної правосуб′єктностi Чорноморського Економiчного Спiвробiтництва.

Сповненi твердої рiшучостi перетворити Чорноморське Економiчне Спiвробiтництво у регiональну економiчну органiзацiю.

Погодились про наступне:

РОЗДIЛ I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1
Створення Органiзацiї

Стаття 2
Визначення

РОЗДIЛ II
ПРИНЦИПИ I ГАЛУЗI СПIВРОБIТНИЦТВА

Стаття 3
Принципи i цiлi

Стаття 4
Напрямки спiвробiтництва

РОЗДIЛ III
УЧАСТЬ

Стаття 5
Членство

Стаття 6
Вступ

Стаття 7
Вихiд зi складу членiв

Стаття 8
Статус спостерiгача

Стаття 9
Вiдносини з третiми сторонами

Архів

Наверх