Протягом останніх років у нормативно-правовому забезпеченні організації навчального процесу склалася ситуація, коли одночасно діяли 3 нормативні документи, які безпосередньо стосувалися питань, пов’язаних із організацією навчального процесу у вищих навчальних закладах: «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», впроваджене в дію Наказом No161 від 2.06.1993 р., «Тимчасове положення про організацію навчального процесу в кредитно-модульній системі підготовки фахівців», уведене в дію Наказом Міністерства освіти і науки України від 23 січня 2004 р. No 48, та «Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових елементів», розроблені на виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 16.10.2009 р. No 943 “Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи”. При цьому цілий ряд ключових елементів двох останніх, обов’язкових для виконання, документів не повністю узгоджувалися між собою та викликали колізії при їх практичному запровадженні.

Незадоволення академічної спільноти (науково-педагогічних працівників) викликали необґрунтовано завищені вимоги щодо документального оформлення супроводу навчального процесу, наприклад, щодо структури та ведення індивідуального навчального плану студента, необхідності оформлення результатів атестації одночасно за трьома шкалами тощо.

Необґрунтованою також є практика виставляння підсумкових оцінок, особливо із дисциплін, які завершуються іспитом, лише на основі арифметичної суми результатів поточного контролю без проведення екзаменаційного контролю підчас запланованої графіком навчального процесу сесії. Це не лише приводить до зниження якості підготовки фахівців, але й прямо суперечить рекомендаціям основних документів Європейського простору вищої освіти (Стандарти та рекомендації для забезпечення якості у вищій освіті, Довідник користувача ЄКТС, матеріали проекту Тюнінг).

Згідно із положеннями нового Закону України «Про вищу освіту» питання організації навчального процесу відносяться до компетенції університетів, є складовою їх академічної автономії.

Враховуючи наведене, Міністерством освіти і науки України скасовано Наказ МОН No 774 від 30.12.2005 року, який зобов’язував усі університети впровадити кредитно-модульну систему організації навчального процесу з окремих напрямів (спеціальностей) та інші документи, із цим пов’язані.

Водночас МОН звертає увагу на необхідність використання у повному обсязі Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та її ключових документів (Інформаційний пакет/каталог курсів, Аплікаційна форма студента, Угода про навчання, Угода про практичну підготовку та зобов’язання про якість, Академічна довідка, Додаток до диплома) та інструментів відповідно до вимог Довідника користувача ЄКТС 2009 року, як це передбачено Наказом Міністерства  освіти і науки України від 16.10.2009 р. No 943.

В цілому організація навчального процесу в окремих університетах регламентується внутрішніми Положеннями, затвердженими в установленому порядку.

Наверх