Україна ухвалила Національну рамку кваліфікацій (НРК) у 2011 році та поступово розпочала модернізацію своїх освітніх і професійних  стандартів, формувати відповідну законодавчо – нормативну базу, створювати умови до залучення до процесів розбудови нової інноваційної Національної системи кваліфікацій (НСК) якомога більшого числа зацікавлених сторін (стейкголдерів). У той же час  за останні 5 років   НРК  в країні поки що не використовується значною мірою як орієнтир для розробки стандартів, оскільки, наприклад, у сфері професійно – технічної освіти формування стандартів все ще регулюється Державним переліком професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах України, затвердженим Постановою № 1117 від 11.09.2007 року. Цей Перелік професій відповідно є пов’язаним з Національним класифікатором професій ДК 003 «Класифікатор професій» (КП). Перелік містить 3116 професій ПТО, але впродовж 2006-2016 років було розроблено  не на компетентнісній основі лише близько 310 нових стандартів, які охоплюють основні потреби системи ПТО. Як і в КП, професії визначаються за тарифними розрядами, а не прив’язані до відповідного рівня НРК. Зв’язок із зазначеними класифікаторами також позначено і в Державному стандарті професійно-технічної освіти (Постанова Кабінету Міністрів України № 1135 від 17 серпня 2002 року) та в Методиці розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій (Наказ Міносвіти № 511 від 15.05.2013 року, зареєстрований у Міністерстві юстиції 29 травня 2013 року за № 832/23364).І як наслідок, один стандарт ПТО зазвичай охоплює окремі елементи, які стосуються різних тарифних розрядів, що, фактично, помножує кількість стандартів. Традиційно державні освітні стандарти розпочинаються описом кваліфікаційних характеристик, взятих із 92 галузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Така система кваліфікаційних характеристик містить понад 6000 позицій для різних професій, які підтримуються лише дуже частково, і багато описів потреб ринку праці, таким чином, є неактуальними.

Це  є  дуже серйозною проблемою для економіки країни в цілому, та роботодавців,зокрема, які зіштовхуються зі зростанням недостатньої кількості кваліфікованої робочої сили, а також невідповідності між попитом та пропозицією такої сили на ринку праці. Рішенням цієї проблеми може стати формування професійних стандартів, які розробляються незалежно учасниками ринку праці. Частково вони повинні використовуватися під час сертифікації працівників на основі професійних кваліфікацій, частково –  слугувати основою для розробки результатів навчання для нових учасників ринку праці, що є вихідцями із системи ПТО та вищої освіти. Розробка професійних стандартів також розпочалася після ухвалення НРК. Відповідну методологію було спочатку розроблено Міністерством соціальної політики України, а потім її було адаптовано Федерацією роботодавців, яка займається розробкою стандартів за підтримки галузевих комітетів з розвитку професійних кваліфікацій.

Поряд з цим , в Україні поки ще не створено у повному обсязі елементів законодавчо – нормативного, матеріально – фінансового, інституціонального, кадрового та інформаційно – методичного забезпечення НСК і НРК, у тому числі єдиної загальнодоступної бази даних щодо  освітніх  та професійних стандартів, національного реєстру кваліфікацій, інформаційного порталу НСК тощо.

За останній рік за координації МОН України із залученням широкого кола стейкголдерів та за багатоканального сприяння   Європейського фонду освіти (ЄФО) здійснено великий обсяг роботи відповідного спрямування, а саме:

- включено до проекту ЗУ «Про освіту» 6 статей, що визначають зміст та призначення НРК, НСК, професійних та освітніх кваліфікацій, їх класифікацію, призначення галузевих рамок кваліфікацій, Національного агентства з кваліфікацій, кваліфікаційних центрів з визнання та присудження професійних кваліфікацій та інше;

- КМУ прийнято розпорядження «Про затвердження Плану заходів із запровадження НРК на 2016 – 2020роки» ( від 14 грудня 2016 року за №1077 – р, здійснюються заходи з його виконання;

-відновлюється робота Міжвідомчої робочої групи із впровадження НРК  (МРГ) на практиці із залученням широкого кола заінтересованих сторін. Передбачається, що саме МРГ візьме на себе весь тягар роботи відповідного спрямування до моменту створення та ефективного функціонування Національного агентства з кваліфікацій;

- за сприяння ЄФО проводиться робота зі створення в країні відповідного електронного ресурсу, який би надавав користувачам у вільному та відкритому доступі  будь – яку інформацію із світу кваліфікацій.

До появи  в Україні такого інформаційного ресурсу МОН України ініціює створення та підтримку на своєму сайті рубрики «Світ кваліфікацій».

 

 

Наверх