Відповідно до пункту 2 розділу XIII «Прикінцеві положення»  Закону України «Про запобігання корупції» суб’єкти декларування до початку роботи системи подання та оприлюднення відповідно до цього Закону декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до підпункту а пункту 2, частини 1, статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особи, які для цілей цього Закону  прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а саме посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті є суб’єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Згідно з статтею 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, посадові особи юридичних осіб публічного права, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевого бюджету, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік, за формою, що додається до цього Закону.

При визначенні понять «посадова та службова особа» слід виходити з правозастосовної практики, а також з пункту 1 примітки до статті 364,  пункту 2 до примітки статті 368 Кримінального кодексу України відповідно до якої головним критерієм віднесення особи до кола посадових осіб (службових осіб) є наявність у неї, зокрема, організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Окрім цього, Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» визначає, що:

- організаційно - розпорядчі обов'язки – це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю  окремих  працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно  від  форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи  приватних підприємств,  установ і організацій,  їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами),  їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

- адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).  Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у  начальників планово-господарських,  постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

З урахуванням зазначеного вище, відповідно до підпункту а пункту 2, частини 1, статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» до  посадових  осіб  (службових осіб) юридичних осіб публічного права які зобов’язанні до 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» належать: керівники навчальних закладів та їх заступники, особи, які наділенні або тимчасово виконують організаційно-розпорядчі або адміністративно-господарські функцій в навчальних закладах I-IV рівня акредитації.

Відповідно до пункту 2 Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11 січня 2012  № 16, декларації зберігаються у кадрових підрозділах відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права в особових справах осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку.

Додатково інформуємо,що відповідно до абзацу другого, частини 1 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»  суб’єкти декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. Суб’єкти декларування, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Таким чином, суб’єкти декларування, що звільняються з роботи зобов’язанні в день звільнення подати до кадрової служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за період  не охоплений раніше поданими деклараціями.

Відповідно до частини 6 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» з метою забезпечення відкритості та прозорості діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, уповноваженими підрозділами (особами) проводяться перевірка фактів своєчасності подання декларацій, перевірка декларацій на наявність конфлікту інтересів у строки, що визначені законодавством.

Відповідно до абзацу другого частини 9 статті 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом десяти днів з дня одержання декларації від суб’єкта декларування надсилає її копію центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

Згідно з частиною третьою статті 5 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, оформленій за формою і в порядку, встановленими Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Такою інформацією Законом визначено: відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків, серії та номера паспорта громадянина України та інформація щодо місцезнаходження об'єктів що зазначається у позиціях 2, 23 –34 Декларації.

Заповнюється декларація відповідно до примітки.

Наверх